Dane Teleadresowe
Adres placówki (siedziba szkoły, budynek A): 72-600 Świnoujście, ul. G. Narutowicza 10, budynek B: 72-600 Świnoujście, ul. W. Witosa 12
Telefon: sekretariat (siedziba szkoły, budynek A): +48 91 321 40 19, sekretariat (budynek B): +48 91 321 47 14, księgowość: +48 91 322 49 12, fax: +48 91 321 40 19                   
Email: sekretariat@pracowniasp1.pl

Aktualności

 • Zasady prowadzenia nauczania na odległość
  Ogłoszenia dla rodziców

  Zasady prowadzenia nauczania na odległość

  w dniach 25.03-10.04.2020 w SP 1


  1. Kontakt uczeń-nauczyciel i rodzic-nauczyciel odbywa się na dotychczasowych zasadach (https://edu.pracowniasp1.pl/, e-dziennik).
  2. Ucznia nie obowiązują godziny lekcyjne, ale rozkład zajęć przedmiotowych w danym dniu.
  3. Uczeń ma obowiązek zrealizować zagadnienia z danego dnia według planu lekcji w godz. 8.00-18.30 z zachowaniem higieny pracy.
  4. Materiały do lekcji publikowane są na platformie edu.pracowniasp1.pl ok. godz. 8 każdego dnia.
  5. Frekwencja sprawdzana jest na podstawie informacji zwrotnej o zapoznaniu się z treścią lekcji na blogu nauczyciela lub przesłaniu wykonanych zadań.
  6. Za zapewnienie uczniowi warunków do pracy zgodnych z zasadami higieny pracy odpowiedzialny jest rodzic.
  7. Prosimy rodziców o kontrolowanie systematyczności pracy dzieci.
  8. Prosimy o zgłaszanie do sekretariatu problemów z edukacją na odległość.
  9. Szczegółowe zasady prowadzenia nauczania na odległości określa Regulamin kształcenia na odległość w Szkole Podstawowej nr 1 im. Marynarki Wojennej RP w Świnoujściu.


  Regulamin kształcenia na odległość

  w Szkole Podstawowej nr 1

  im. Marynarki Wojennej RP

  w Świnoujściu


  § 1.

  Regulamin kształcenia na odległość obowiązuje w Szkole Podstawowej nr 1 w Świnoujściu tylko w okresie wprowadzenia kształcenia na odległość przez Rozporządzenie MEN.

  § 2.

  Regulamin reguluje kwestie związane z kształceniem na odległość w naszej szkole.

  § 3.

  1. Treści nauczania z każdej lekcji przekazywane są przez nauczyciela przy pomocy blogu. Do każdej klasy wysłany zostaje publiczny post na blogu nauczyciela.
  2. Nauczyciel zagadnienia z każdego dnia według planu umieszcza do godziny 8:00.

  § 4.

  Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość mogą być realizowane w szczególności:

  1. z wykorzystaniem:
   1. materiałów i funkcjonalności Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej udostępnionej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania pod adresem www.epodreczniki.pl,
   2. materiałów dostępnych na stronach internetowych urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, stronach internetowych jednostek podległych temu ministrowi lub przez niego nadzorowanych, w tym na stronach internetowych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych,
   3. materiałów prezentowanych w programach publicznej telewizji i radiofonii,
   4. innych niż wymienione w lit. a–c materiałów wskazanych przez nauczyciela;
  2. przez podejmowanie przez ucznia aktywności określonych przez nauczyciela, potwierdzających zapoznanie się ze wskazanym materiałem i dających podstawę do oceny pracy ucznia;
  3. z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej zapewniających wymianę informacji między nauczycielem, uczniem lub rodzicem;
  4. przez informowanie rodziców o dostępnych materiałach i możliwych formach ich realizacji przez dziecko lub ucznia w domu – w przypadku dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym, edukacją wczesnoszkolną, wczesnym wspomaganiem rozwoju, zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi oraz uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym lub z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

  § 5.

  Kształcenie na odległość odbywa się u ucznia w domu za pomocą narzędzi online umieszczonych na szkolnej platformie Edukacja-OnLine:

  1. Arkusze.
  2. Classroom.
  3. Hangoust Chat.
  4. Darmowe aplikacje webowe.
  5. Dokumenty.
  6. Dysk w chmurze.
  7. eWywiadówka UONET+.
  8. Grupy Dyskusyjne.
  9. Keep.
  10. Meet.
  11. Poczta.
  12. Prezentacje.
  13. Tworzenie, wstawianie i edytowanie rysunków.

  § 6.

  Jeżeli uczeń nie ma dostępu do Internetu za pomocą:

  1. urządzeń mobilnych (smartfon, tablet),
  2. komputera,

  to kontaktuje się ze szkołą telefonicznie.

  § 7.

  W okresie kształcenia na odległość uczniów obowiązuje plan lekcji swojego oddziału bez wyznaczonych czasowo godzin lekcyjnych. Uczniowie mają czas na zapoznanie się z treścią zajęć i wykonanie zadań z dnia od godziny 8:00 - 18:30.

  § 8.

  Dokumentem potwierdzającym przeprowadzenie kształcenia na odległość jest zapisany temat w dzienniku elektronicznym.

  § 9.

  Zadania domowe są zapisywane w Dzienniku elektronicznym UONET+ do wiadomości rodziców i uczniów.

  W okresie kształcenia na odległość obowiązuje ocenianie zgodne z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania.

  § 10.

  Zajęcia z pomocy psychologiczno-pedagogicznej odbywają się w godzinach stałego planu danych zajęć po uprzednim kontakcie z nauczycielem. Zajęcia mogą zostać przełożone na czas po okresie zdalnego nauczania.

  § 11.

  Wszystkie zadania z lekcji uczniowie wykonują w postaci cyfrowej np. formularze, arkusze, dokumenty, zdjęcia, itp.

  § 12.

  Obecność/nieobecność na zajęciach jest odnotowana w dzienniku elektronicznym po uprzednim wysłaniu nauczycielowi wiadomości przez ucznia/rodzica/opiekuna o zapoznaniu się z treścią zajęć. Potwierdzenie wysyłane jest przy wykorzystaniu narzędzi ze szkolnej platformy Edukacja-OnLine (np. poczta, UONET+). Nauczyciel wpisuje frekwencje w każdym dniu po godzinie 19:00.

  § 13.

  Nauczyciel ustala tygodniowy zakres treści nauczania do zrealizowania w poszczególnych oddziałach oraz na zajęciach realizowanych w formach pozaszkolnych, uwzględniając w szczególności:

  1. równomierne obciążenie uczniów w poszczególnych dniach tygodnia,
  2. zróżnicowanie zajęć w każdym dniu,
  3. możliwości psychofizyczne uczniów podejmowania intensywnego wysiłku umysłowego w ciągu dnia,
  4. łączenie przemienne kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia,
  5. ograniczenia wynikające ze specyfiki zajęć.

  § 14.

  Rodzic ma obowiązek usprawiedliwić ucznia jeżeli uczeń będzie nieobecny w danym dniu podczas kształcenia na odległość.

  § 15.

  Za bezpieczeństwo i higienę pracy w czasie zdalnego nauczania odpowiadają opiekunowie.

  ---

  Zarządzenie Nr 5/2020

  Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Świnoujściu

  z dnia 24.03.2020 r.


  w sprawie: w sprawie przygotowania do realizowania w okresie od dnia 25 marca 2020 r. do dnia 10 kwietnia 2020 r. zadań szkoły z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

  Na podstawie art. 68 us­t. 1 pkt 1) ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst jednolity: Dz.U. 2019 poz. 1148 z późniejszymi zmianami), w związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,

  zarządzam, co następuje:

  § 1.

  Zobowiązuję wszystkich nauczycieli do realizowania kształcenia na odległość z uwzględnieniem zasad bezpiecznego i higienicznego korzystania przez uczniów z urządzeń umożliwiających komunikację elektroniczną, możliwości psychofizycznych ucznia, jego wieku i etapu edukacyjnego.

  Lekcje rozpoczynają się o godzinie 8:00 i realizowane są zgodnie z planem umieszczonym na stronie internetowej szkoły.

  § 2.

  Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.i

  § 3.

  W czasie obowiązywania niniejszego zarządzenia zasady oceniania określa Statut Szkoły Podstawowej nr 1 im. Marynarki Wojennej RP w Świnoujściu.

  Uczeń oraz rodzic/opiekun prawny ma możliwość konsultacji z nauczycielem przez e-dziennik i e-maila. Kontakt z sekretariatem szkoły możliwy będzie przez telefon.

  § 4.

  Wszystkie sprawy związane z organizacją kształcenia na odległość reguluje Regulamin kształcenia na odległość w Szkole Podstawowej nr 1 im. Marynarki Wojennej RP w Świnoujściu

  § 5.

  Zarządzenie obowiązuje od 25 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r.

  Opublikowane: 27 mar 2020, 08:56 przez: Jarosław Lipiński
 • Spotkanie nauczycieli w sieci
  Za nami pierwsze techniczne spotkanie online.💪💻📱🎤
  Nauczyciele SP 1 o wyznaczonej godzinie spotkali się "na łączach", by wziąć udział w wideokonferencji (dostępna w Narzędziach online na naszej platformie). Rozwiane zostały wątpliwości co do technicznej strony prowadzenia bloga, korzystania z formularza czy classrooma.
  Pełni energii czekamy na nowy tydzień. Poprawiamy, udoskonalamy platformę, cieszymy się z Państwa sugestii.
  Tęsknimy też za uczniami - Internet nie zastąpi bezpośredniego kontaktu. By go choć trochę utrzymać, wychowawcy w przyszłym tygodniu zaproponują swoim uczniom właśnie taką formę lekcji wychowawczej.
  Życzymy dużo zdrowia i spokoju!


  Opublikowane: 21 mar 2020, 01:20 przez: Jarosław Lipiński
 • Jesteśmy gotowi, więc zaczynamy.💻
  Według planu lekcji (godzina w tym wypadku nie musi być 8:00) od jutra zapraszamy zamiast do budynku szkoły to na naszą platformę Edukacja-OnLine. Odszukajcie swoje przedmioty i nauczycieli w danym dniu i do pracy.  A rodziców najmłodszych naszych uczniów prosimy o pomoc w edukacji on-line. Ciekawe jak nam to wyjdzie? Głowa do góry.

  https://edu.pracowniasp1.pl
   
  🙂
  Opublikowane: 15 mar 2020, 13:20 przez: Jarosław Lipiński
 • Platforma Edukacja-OnLine

  Prezentujemy nasz pomysł na naukę na najbliższe dni w naszej szkole. Zapraszamy uczniów i rodziców do zapoznania się z wersją demonstracyjną platformy. Z dniem 16 marca dostępna będzie pełna wersja.

  Edukacja OnLine
  Opublikowane: 13 mar 2020, 13:41 przez: Jarosław Lipiński
 • UWAGA! Zmiana terminów konkursów Kangur oraz Lwiątko

  W związku z zawieszonymi zajęciami w szkołach organizatorzy konkursów podjęli decyzję o zmianie terminów konkursów:

  Konkurs Fizyczny Lwiątko 06.04.2020r.

  Kangur Matematyczny 16.04.2020r.  Opublikowane: 13 mar 2020, 00:49 przez: Szubert Natalia
 • Konkurs "Stwórz swój inicjał"
  Zapraszamy wszystkich uczniów do udziału w konkursie na stworzenie swojego inicjału. Prace dostarczać można po powrocie do szkoły.


  Opublikowane: 12 mar 2020, 14:29 przez: Szubert Natalia
 • Konkurs audiowizualno – plastyczny „Witaj w naszej klasie”

  Konkurs audiowizualno – plastyczny „Witaj w naszej klasie” rozstrzygnięty

  Uczennica klasy 7c Anastasiia Onofriciuk brała udział w konkurs audiowizualno – plastyczny „Witaj w naszej klasie”, który realizowany był przez Wojewodę Zachodniopomorskiego , Caritas Polska i Kuratorium Oświaty w Szczecinie.

  Realizacja konkursu miała na celu pokazanie i promowanie  pozytywnych wzorców budowania relacji i dialogu z osobami z innych kręgów kulturowych oraz przykładów relacji dzieci polskich z dziećmi z innych krajów.

  W ramach realizacji projektu Anastasiia wykonała pracę plastyczną, którą najwyżej oceniono, co zaowocowała tym, że nasza uczennica została laureatką.

  5. 03. 20r.  w Centrum Pomocy Uchodźcom i Emigrantom w Szczecinie Anastasiia odebrała swoją nagrodę i w pełni zasłużone gratulacje. My również dołączamy się do gratulacji i życzymy dalszych sukcesów.


  Opublikowane: 12 mar 2020, 14:25 przez: Szubert Natalia
 • Wyniki konkursu na plakat z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych

  Konkurs na plakat z okazji

  Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych:

   

  Laureaci:

   

  I miejsce - Piotr Ziontkowski 6f

  II miejsce - Oliwier Bendryn 7c

  III miejsce - Franciszek Gralak 5a

  Wyróżnienie - Zuzanna Oleszkiewicz 6f

   

  GRATULUJEMY !!!


  Opublikowane: 12 mar 2020, 14:20 przez: Szubert Natalia
 • Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych
  Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych.To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.
  Lekarze, specjaliści, eksperci WHO wskazują, że wprowadzenie odpowiednich i odpowiedzialnych działań może ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa. Obecna sytuacja epidemiologiczna w Polsce może zagrozić zdrowiu obywateli. Dlatego na podstawie tzw. specustawy Minister Edukacji Narodowej przygotował rozporządzenie, które czasowo ogranicza funkcjonowanie jednostek systemu oświaty na obszarze całej Polski.

  Rodzicu,

  -ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka, zajęcia zostaną zawieszone od 12 marca br. W przedszkolach i szkołach podstawowych 12 i 13 marca br. będą jeszcze prowadzone działania opiekuńcze;
  -zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;
  -jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;
  -przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;
  -rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;
  -śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.

  Uczniu,

  -pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe);
  -przerwa w funkcjonowaniu Twojej szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki;
  -odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w Twojej szkole. Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje.

  Skorzystaj przy tym z darmowej platformy epodreczniki.pl i materiałów rekomendowanych przez Twojego nauczyciela;
  przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz.

  http://www.kuratorium.szczecin.pl/kuratorium/aktualnosci/zawieszenie-zajec-dydaktyczno-wychowawczych-w-przedszkolach-szkolach-i-placowkach-oswiatowych/
  Opublikowane: 12 mar 2020, 14:35 przez: Szubert Natalia
 • SKSy z lekkiej atletyki

  Dnia 11 marca ponownie ruszają

  SKSy

  z Lekkiej Atletyki.


  Wszystkie osoby chętne z klas 5, 6, 7 i 8 zapraszam w każdą

  środę o godz 17.10

  na boisko Orlik przy SP1 ul. Witosa.

  Zajęcia będą odbywały się na boisku więc proszę o odpowiedni strój sportowy.

  Nauczyciel prowadzący: Agnieszka Sobczyk


  Opublikowane: 9 mar 2020, 10:04 przez: Szubert Natalia
Wyświetlanie postów 1 - 10 z 562. Zobacz więcej »