Aktualności‎ > ‎

Procedura bezpieczeństwa

opublikowane: 23 maj 2020, 07:20 przez Jarosław Lipiński   [ zaktualizowane 23 maj 2020, 11:07 ]

Zarządzenie nr 8/2020

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Marynarki Wojennej RP

z dnia 20 05.2020 r.

w sprawie wprowadzenia do stosowania Procedur bezpieczeństwa dotyczących realizacji zadań Szkoły Podstawowej nr 1 im. Marynarki Wojennej RP w Świnoujściu w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

§ 1.

1. Wprowadza się do stosowania procedury bezpieczeństwa na terenie Szkoły Podstawowej nr 1 im. Marynarki Wojennej RP w Świnoujściu w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. 

2. Procedury stanowią załącznik do zarządzenia. 

§ 2. 

Procedury wchodzą w życie z dniem ogłoszenia


Dyrektor Szkoły

Jarosław Lipiński

Procedura bezpieczeństwa
dotycząca realizacji zadań Szkoły Podstawowej nr 1
im. Marynarki Wojennej RP
w Świnoujściu
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Procedura obowiązuje na terenie naszej Szkoły w Budynku A i Budynku B, boiskach przyszkolnych, placu zabaw i dziedzińcach. 

Opracowane zgodnie z wytycznymi przeciwepidemicznymi Głównego Inspektora Sanitarnego dla szkół podstawowych - edukacja wczesnoszkolna, konsultacje w szkole, rekomendacje dotyczące organizacji zajęć rewalidacyjnych, rewalidacyjno-wychowawczych wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, wydane na podstawie art.8a ust.5 pkt. 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r. poz.322,374, i 567) oraz Rozporządzenie MEN z dnia 11 marca 2020 roku (Dz. U. poz. 410, 492, 595, 642, 742, 780 i 871 z póź. zm.) w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz wytycznymi dla szkół wprowadzonych przez MEN.


Świnoujście, 20.05.2020 r.

Procedura bezpieczeństwa

dotycząca realizacji zadań Szkoły Podstawowej nr 1 w Świnoujściu
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

 

§ 1. Postanowienia ogólne

 

 1. Szkoła Podstawowa nr 1 w Świnoujściu będzie otwarta dla uczniów naszej szkoły.

 2. Rodzice uczniów klas 1-3 naszej szkoły, którzy chcą skorzystać z opieki nad dzieckiem, ze  względu na powrót do pracy, składają oświadczenie o tym, że nikt z osób zamieszkujących z dzieckiem nie jest w kwarantannie i że są świadomi odpowiedzialności związanej z decyzją wysłania dziecka do szkoły oraz pozwalają pracownikowi szkoły na pomiar temperatury. Oświadczenie składają rodzice w sekretariacie szkoły lub przesyłają drogą elektroniczną na adres szkoły: sekretariat@pracowniasp1.pl.

 3. Stopniowe uruchamianie pracy szkoły będzie przeprowadzone i jest zgodnie z wytycznymi wydanymi przez Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego. 

§ 2. Ogólne zasady postępowania na terenie placówki 

 1. Pracownicy wykonujący pracę na terenie placówki w trakcie trwania pandemii odpowiedzialni są za przestrzeganie zasad bhp zgodnie z niniejszą procedurą, a także za bezpieczeństwo i higienę powierzonych im sprzętów i narzędzi.

 2. Każda osoba (dorosła i dziecko) z objawami choroby, takimi jak podwyższona temperatura, kaszel itp. nie jest wpuszczana na teren placówki.

 3. Wyznaczona przez dyrektora osoba dokonuje codziennego pomiaru temperatury każdej osobie przed wejściem do budynku szkoły wg wytycznych.

 4. Wejście każdej osoby do placówki każdorazowo wymaga zdezynfekowania rąk płynem udostępnionym przy wejściu oraz zachowania bezpiecznej, min. 2,0 metrowej odległości pomiędzy osobami przebywającymi w szkole, a także ograniczenia nieuzasadnionego przebywania kilku osób w jednym miejscu.

 5. Każda osoba zaopatrzona jest w indywidualną osłonę nosa i ust, którą wykorzystuje na terenie szkoły.

 6. Rodzice oddają dziecko przy wejściu do budynku pod opiekę dyżurującego pracownika szkoły.

 7. W czasie godzin pracy pracownicy szkoły pozostają tylko w przydzielonych miejscach, nauczyciel pozostaje w przydzielonej grupie.

 8. Dzieci nie wnoszą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów czy zabawek.

 9. Na teren szkoły nie są wpuszczane osoby z zewnątrz, które nie mają uzasadnionego interesu przebywania na jego terenie.

 10. Osoby z zewnątrz, które w uzasadnionych przypadkach muszą wejść na teren szkoły są pod ścisłą kontrolą wyznaczonego pracownika (od momentu wejścia do momentu wyjścia) z zachowaniem wszystkich środków ostrożności.

 11. Pracownicy obsługi pracują w godzinach pracy szkoły wg harmonogramu 

ustalonego przez kierownika gospodarczego i zatwierdzonego przez dyrektora.

 1. Należy często przecierać powierzchnie płaskie, klamki poręcze płynami dezynfekującymi oraz myć ręce wodą z mydłem lub odkażać płynem do tego przeznaczonym.

 2. Każde działania dezynfekujące dokumentuje się odpowiednim wpisem w Karcie dezynfekcji (załącznik).


§ 3. Zasady organizacji grup i procedura pracy w grupie szkolnej


 1. W grupie szkolnej może przebywać do 10 osób pod opieką nauczyciela wychowawcy.

 2. Rodzic zgłasza dziecko na 2 dni przed przyjściem dziecka do szkoły do godziny 15:00 w sekretariacie szkoły.

 3. Szkoła przyjmuje tylko tyle dzieci dla ilu ma zapewnione pomieszczenia i nauczycieli.

 4. Jedna grupa może przebywać w 1 sali lekcyjnej. W sali lekcyjnej dziecko przebywa w wyznaczonym przez nauczyciela miejscu,  w obowiązującej odległości, bez możliwości przemieszczania się i bezpośredniego kontaktu. Dziecko opuszcza salę tylko w razie potrzeby skorzystania z toalety.

 5. W ciągu dnia opiekę sprawuje nad grupą nauczyciel dyżurujący wg harmonogramu podanego przez dyrektora szkoły.

 6. Zakaz wyjścia dzieci pod opieką nauczyciela poza teren placówki.

 7. W sali nie mogą się znajdować przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie zdezynfekować np. pluszowe zabawki, dywany. Do zajęć mogą być wykorzystywane zabawki, przybory sportowe np. skakanki, piłki, obręcze pod warunkiem systematycznej dezynfekcji.

 8. Sala w której organizowane są zajęcia, jest wietrzona co najmniej raz na godzinę.

 9. Nauczyciel i pracownicy szkoły zwracają uwagę, aby dzieci często i regularnie myły ręce, szczególnie przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety.

 10. Aby zapewnić dziecku odpowiednią opiekę podczas pobytu w placówce, rodzic przekazuje dyrektorowi istotne informacje o stanie zdrowia swojego dziecka.

 11. W szkole mogą przebywać tylko dzieci zdrowe - bez objawów chorobowych.

 12. Należy pamiętać szczególnie o przestrzeganiu podstawowych zasad higieny- częste mycie rąk, zasłanianie nosa i ust podczas kichania i kasłania.

 13. Dzieci przynoszą do szkoły swoje przybory plastyczne (kredki, ołówki, kartki...).

 14. Opieka nad dziećmi sprawowana jest w godzinach 7.30-15.30.

 15. Dzieci pod nadzorem nauczycieli mogą korzystać z istniejących na terenie placówki boisk (z wyłączeniem placu zabaw) pod warunkiem codziennej dezynfekcji.

 16. Utrzymywanie czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekowania powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach do spożywania posiłków. Pracownik odnotowuje dezynfekcje w Karcie dezynfekcji (w załączniku).

 17. Podkreśla się, iż najważniejsze jest zachowanie spokoju, unikanie działań nieadekwatnych do sytuacji oraz racjonalna profilaktyka. Niezbędne informacje uzyskać można  dzwoniąc na całodobową infolinię NFZ-800 190 590

 18. W przypadku nasilonych objawów, takich jak: gorączka, kaszel, duszności, problemy z oddychaniem niezwłocznie należy powiadomić telefonicznie Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Świnoujściu:  661 868 810 lub zadzwonić pod numer alarmowy 112.

§ 4. Procedura organizacji konsultacji w szkole


 1. Konsultacje przeprowadzane są w formie wideokonferencji i w budynku szkoły.

 2. Harmonogram konsultacji jest dostępny na stronie edu.pracowniasp1.pl

 3. Każda grupa biorąca udział w konsultacjach przychodzi do tej samej sali.

 4. Na pierwszych zajęciach nauczyciel wyjaśnia uczniom, jakie zasady bezpieczeństwa obecnie obowiązują w szkole i dlaczego zostały wprowadzone.

 5. Konsultacje indywidualne oraz grupowe organizowane są z uwzględnieniem odległości pomiędzy stanowiskami nauki min.1,5 m (1 uczeń – 1 stolik). 

 6. Na zajęciach uczniowie nie pożyczają sobie przyborów i podręczników.

 7. Nauczyciel wietrzy salę, w której organizuje konsultacje, co najmniej raz na godzinę.

 8. Nauczyciel zwraca uwagę, aby uczniowie często i regularnie myli ręce.

 9. Nauczyciel pilnuje uczniów aby nie organizowali większych skupisk uczniów w jednym pomieszczeniu, w tym ustala bezpieczną zasadę korzystania przez grupę z szatni po zakończeniu zajęć.

 10. Uczeń nie umawia się na konsultacje, jeżeli jest chory lub w Jego domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji.

 11. Jeżeli uczeń umówił się na konsultacje, a nie możesz przyjść, zgłasza ten fakt odpowiednio wcześniej – nauczycielowi pocztą elektroniczną. Nauczyciel może zaprosić w zastępstwie innego ucznia.

 12. Uczeń zabiera do szkoły własny zestaw podręczników i przyborów. W szkole nie wolno pożyczać od innych uczniów podręczników i przyborów.

 13. W drodze do i ze szkoły uczeń korzysta z osłony na usta i nos oraz zachowuj dystans społeczny.

 14. Przed wejściem do szkoły uczeń obowiązkowo zdezynfekuje ręce, a jeżeli ma przeciwwskazania zdrowotne do stosowania środków do dezynfekcji natychmiast umyje ręce.

 15. Uczeń z szatni korzysta według zasad ustalonych przez Dyrektora Szkoły.

 16. Uczeń bezwzględnie stosuje zasady higieny: często myj ręce wodą z mydłem i nie podaje ręki na powitanie, zachowuje dystans, a także unika dotykania oczu, nosa i ust.

 17. Uczeń zwraca uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania. Stosownie zwraca uwagę innym w tym zakresie.

 18. Uczeń unika większych skupisk uczniów, zachowuje dystans przebywając na korytarzu, w toalecie, innych pomieszczeniach wspólnych.


§ 5. Procedura dotycząca organizacji zajęć rewalidacyjnych, rewalidacyjno-wychowawczych


 1. W przypadku, kiedy ze względu na brak zgody rodzica, bądź ryzyka wynikającego z charakteru zajęć lub zagrożenia zdrowotnego, czy braku możliwości zorganizowania zajęć w sposób zmniejszający ryzyko, należy kontynuować pracę z dziećmi lub uczniami z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

 2. W zajęciach nie mogą uczestniczyć dzieci i młodzież oraz kadra pedagogiczna, którzy są objęci kwarantanną lub izolacją albo mają objawy choroby zakaźnej.

 3. Nauczyciel promuje zasady higieny i umożliwia ich realizację.

 4. Nauczyciel stosuje środki ochrony osobistej (np. rękawiczki, maseczki itp.) oraz mycia i dezynfekcji rąk, w tym szczególnie:

  1. przed i po kontakcie z dziećmi i młodzieżą, 

  2. po kontakcie z zanieczyszczonymi powierzchniami lub sprzętem,

  3. po usunięciu środków ochrony osobistej,

  4. nie nosi biżuterii w jednostce systemu oświaty – na rękach poniżej łokcia nie może nosić żadnych pierścionków, zegarków, bransoletek, gdyż utrudniają one prawidłowe mycie, dezynfekcję rąk.

 5. Dyrektor zapewnia środki czystości (mydło, ręczniki papierowe) oraz przy wejściu i w każdym pomieszczeniu wspólnego użytku środki do dezynfekcji,

 6. Nauczyciel w miarę możliwości używa osłony ust i nosa podczas prowadzenia zajęć oraz informuje dzieci i młodzież o konieczności stosowania tego rozwiązania w sposób dostosowany do ich możliwości psychofizycznych,

 7. Na zajęciach zakazuje się korzystania z telefonów komórkowych.

 8. Nauczyciel regularnie wietrzy pomieszczenie i odnotowuje w karcie dezynfekcji.

 9. Po każdych zajęciach dezynfekowanie powierzchni dotykowych, np.: biurek i stolików/ławek, klawiatur i myszek, włączników świateł.

 10. W szczególności należy przeprowadzić takie działania po zakończeniu zajęć przez uczestnika (w przypadku zajęć indywidualnych) lub grupę uczestników i przed rozpoczęciem zajęć przez uczestnika lub drugą grupę uczestników.

 11. Ograniczenie kontaktów kadry niezaangażowanej w bezpośrednią pracę z dziećmi i młodzieżą uczestniczących w zajęciach rewalidacyjnych, rewalidacyjno-wychowawczych od uczestników zajęć oraz od kadry prowadzącej te zajęcia.

 12. Ustalenie liczby uczestników zajęć w celu opracowania optymalnego sposobu organizacji pracy i zajęć.

 13. W przypadku zajęć grupowych grupa uczestników zajęć musi być dostosowana do potrzeb i możliwości dzieci i młodzieży przy uwzględnieniu konieczności zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków realizacji zajęć. Zaleca się pracę indywidualną lub w małych grupach o stałym składzie.

 14. Dostosowanie wielkości sal do liczby uczestników zajęć – minimalna przestrzeń do prowadzenia zajęć dla dzieci i młodzieży w sali nie może być mniejsza niż 4 m2 na jednego uczestnika zajęć i nauczyciela prowadzącego zajęcia oraz pomocy nauczyciela. Zaleca się częste mycie rąk (wodą z mydłem) lub dezynfekować je preparatami na bazie alkoholu (min. 60%).

 15. Regularne mycie lub dezynfekowanie sprzętu rehabilitacyjnego, biurek, stołów, klamek, włączników światła, poręczy – muszą być one regularnie przecierane z użyciem wody i detergentu lub środka dezynfekcyjnego (najlepiej po każdych zajęciach i przy zmianie grupy uczestników).

 16. Informowanie dzieci i młodzieży, w sposób dostosowany do ich potrzeb, o unikaniu dotykania oczu, nosa i ust.

 17. Dbanie o zachowanie odpowiedniego dystansu społecznego, przy uwzględnieniu potrzeb dzieci i młodzieży.


§ 6. Zasady postępowania  nauczycieli i pracowników niepedagogicznych


 1. Przed przystąpieniem do pracy pracownikom pedagogicznym  i niepedagogicznym dokonywany jest pomiar temperatury. Jeśli będzie 370C lub więcej, pracownik nie jest dopuszczony do pracy i wraca do domu.

 2. Podczas wykonywania swoich czynności nauczyciele, pracownicy niepedagogiczni na terenie placówki nie muszą  zakrywać ust i nosa.

 3. Do placówki nie powinni przychodzić nauczyciele i inni pracownicy, którzy są  chorzy.

 4. W miarę możliwości unika się rotacji nauczycieli podczas sprawowania opieki

nad dziećmi.

 1. Nauczyciele zobowiązani są do monitorowania obecności dzieci, sporządzania każdego dnia imiennej listy dzieci przebywających w tej samej sali wraz z nazwiskami opiekunów i osób, z którymi miały kontakt w grupie.

 2. Zaleca się unikania kontaktowania się dzieci z danej grupy  z dziećmi z innych grup.

 3. Stworzony zostaje harmonogram wyjść z dziećmi na plac zabaw.

 4. Sprzęt rekreacyjny wykorzystany w zabawie przez dziecko jest na bieżąco dezynfekowany.

 5. Zaleca się obowiązkowe mycie rąk po każdej zabawie, przed i po każdym posiłku (nie rzadziej niż co 2 godziny).

 6. Zaleca się wietrzenie pomieszczeń przed przyjściem dzieci do sali oraz w miarę możliwości w trakcie pobytu dzieci w placówce.

 7. Zaleca się na bieżąco dezynfekcję toalet, z których korzystają dzieci i personel szkoły.

 8. Nauczyciele są zobowiązani do przypominania dzieciom podstawowych zasad higieny, takich jak: nieprzytulanie na powitanie, unikanie dotykania oczu, nosa i ust, dokładne mycie rąk, zasłanianie ust i nosa przy kichaniu czy kasłaniu.

 9. Nie organizuje się  wyjść poza teren placówki.

 10. Opiekunowie powinni zachowywać dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni placówki, wynoszący min. 1,5 m.


§ 7. Obowiązki Dyrektora Szkoły


 1. Dyrektor Szkoły zapewni wyposażenie placówki w podstawowe środki higieny, w tym płyn do dezynfekcji rąk umieszczony w widocznym miejscu przy wejściu do budynku.

 2. Dyrektor Szkoły monitoruje prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania czystości sanitariatów, szatni, ciągów komunikacyjnych, dezynfekowania powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach do spożywania posiłków, korzystanie z płynów dezynfekujących do czyszczenia powierzchni i sprzętów.

 3. Dyrektor placówki  przygotuje pomieszczenie (wyposażone m.in. w środki ochrony osobistej i płyn dezynfekujący), potrzebne do izolacji, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.

 4. W razie potrzeby Dyrektor zaopatrzy, przy wsparciu organu prowadzącego, pracowników w indywidualne środki ochrony osobistej: jednorazowe rękawiczki, maseczki, ewentualnie przyłbice, fartuchy z długim rękawem.

 5. Przy planowaniu obsady kadrowej oraz przydzielaniu zadań pracownikom Dyrektor Szkoły uwzględniać będzie liczebność grup oraz zaostrzone zasady sanitarne.

 

§ 8. Zasady obowiązujące rodziców

 

 1. Rodzic deklarujący uczęszczanie dziecka do szkoły składa oświadczenie, że nie jest objęty kwarantanną oraz zobowiązuje się, że w przypadku objęcia kwarantanną, rodzica lub osoby wspólnie zamieszkującej, niezwłocznie powiadomi o tym Dyrektora Szkoły. Objęcie rodzica lub osoby wspólnie zamieszkującej kwarantanną uniemożliwia korzystanie dziecka z opieki w szkole.

 2. Zakazuje się przyprowadzać do szkoły dzieci zakatarzone, kaszlące, z podwyższoną temperaturą.

 3. Jeżeli u dziecka występuje alergia, to rodzic zobowiązany jest dostarczyć zaświadczenie od lekarza o występujących dolegliwościach alergicznych u dziecka.

 4. Pracownik szkoły sprawdza temperaturę każdego dziecka przy wejściu. Jeśli będzie 37oC lub więcej to rodzic/opiekun zabiera dziecko do domu.

 5. Jeśli w trakcie pobytu w szkole dziecko będzie kasłać, kichać lub skarżyć się na ból, to zostanie odizolowane i rodzic/opiekun musi je odebrać niezwłocznie w ciągu 1 godziny. Dziecko może ponownie wrócić do szkoły wyłącznie po dostarczeniu oświadczenia rodzica, że dziecko jest zdrowe. W razie wątpliwości dotyczących zdrowia dziecka, dyrektor może poprosić rodzica o dostarczenie zaświadczenia od lekarza.

 6. Rodzic zobowiązany jest do zaopatrzenia  swoje dziecko, w indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi do i z placówki.

 7. Wprowadza się zakaz przynoszenia własnych zabawek, pluszaków, przytulanek, plecaków itp. do szkoły.

 8. Zobowiązuje się rodziców do uczenia dzieci zasad higieny.

 9. Rodzic kontaktuje się z Dyrektorem telefonicznie pod nr 913214019, przy pomocy wiadomości w UONET+ lub za pomocą poczty elektronicznej sekretariat@pracowniasp1.pl.

 10. Rodzic może skontaktować się z nauczycielem opiekującym się dzieckiem za pośrednictwem poczty elektronicznej sekretariat@pracowniasp1.pl lub telefonu 913214019.

 11. Każdorazowa nieobecność dziecka w szkole musi być zgłoszona do sekretariatu szkoły, telefon 913214019, na adres poczty elektronicznej sekretariat@pracowniasp1.pl z podaniem przyczyny nieobecności.

 12. Rodzic daje dziecku wyżywienie i picie na okres pobytu w szkole  

 13. Rodzic pisemnie potwierdza fakt zapoznania się z procedurą bezpieczeństwa  

w Szkole Podstawowej nr 1 w Świnoujściu dotyczącą realizacji zadań szkoły w związku z obowiązującymi przepisami dotyczącymi szczególnych rozwiązań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.


§ 9. Zasady bezpiecznego żywienia


 1. Szkoła nie zapewnia posiłku dzieciom przebywającym w szkole.

 2. Spożywanie posiłków musi odbywać się z zachowaniem wszystkich zasad bezpieczeństwa ze szczególnym uwzględnieniem utrzymania wysokiej higieny, mycia i dezynfekcji.

 3. Spożywanie posiłków powinno odbywać się w małych grupach, należy ograniczyć liczbę dzieci przy jednym stoliku.

 4. Stoliki i krzesełka będą dezynfekowane na bieżąco, szczególnie po zjedzeniu posiłku przez każdą grupę dzieci.


 § 10.  Procedury postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia


 1. Dyrektor w przypadku podejrzenia zakażeniem koronawirusem u osoby przebywającej w budynkach szkoły wstrzymuje wejścia nowych osób i wprowadza zakaz obsługiwania interesantów i gości zewnętrznych.

 2. Dyrektor na wypadek pojawienia się u osoby przebywającej w obiekcie objawów wskazujących na zakażenie koronawirusem, wydziela osobne pomieszczenie i kieruje na pobyt w nim w celu izolacji i zapobiegania rozprzestrzeniania się infekcji. Pomieszczenie wyposażone m.in. w środki ochrony osobistej i płyn dezynfekujący.

 3. W przypadku osób, które w ostatnim czasie wróciły lub niebawem wrócą z zagrożonych rejonów wskazuje się konieczność pozostania w domu przez okres 14 dni od daty powrotu i uważne śledzenie stanu swojego zdrowia.

 4. Osoby odbywające kwarantannę mogą za zgodą Dyrektora, pracować i kształcić zdalnie z użyciem nowoczesnych technologii, np. w procesach kształcenia na odległość. Potwierdzona informacja o konieczności pozostania w domu powinna być przekazana telefonicznie lub mailowo do sekretariatu szkoły.

 5. W celu przeciwdziałania COVID-19 Dyrektor może polecić nauczycielowi wykonywanie, przez czas oznaczony, pracy określonej w umowie o pracę, poza miejscem jej stałego wykonywania (praca zdalna).

 6. Zobowiązuje się kierownika administracyjnego do podjęcia działań informacyjnych i organizacyjnych mogących efektywnie wpłynąć na ograniczenie rozprzestrzeniania się COVID-19 oraz podniesienia bezpieczeństwa pracowników i uczniów.

 7. Należy pamiętać szczególnie o przestrzeganiu podstawowych zasad higieny – jak najczęstsze mycie rąk, zasłanianie nosa i ust podczas kichania i kasłania.

 8. Podkreśla się, iż najważniejsze jest zachowanie spokoju, unikanie działań nieadekwatnych do sytuacji oraz racjonalna profilaktyka. Niezbędne informacje uzyskać można dzwoniąc na całodobową infolinię NFZ – 800 190 590.

 9. W przypadku nasilonych objawów, takich jak: gorączka, kaszel, duszności, problemy z oddychaniem niezwłocznie należy powiadomić telefonicznie Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Świnoujściu: 91-321-24-94, 604-571-667, 694-493-765 lub zadzwonić pod numer alarmowy 112.

 10. Dyrektor Szkoły zaleca bieżący monitoring komunikatów:

  1. wewnętrznych (esekretariat, UONET+, tablica ogłoszeń),

  2. Ministerstwa Edukacji Narodowej,

  3. Głównego Inspektora Sanitarnego dla szkół i przedszkoli w związku z potencjalnym ryzykiem zakażenia koronawirusem,

  4. Ministerstwa Zdrowia.


§ 11. Procedura wypożyczania i zwrotu książek w bibliotece Szkoły Podstawowej nr 1 w Świnoujściu

 1. Biblioteka czynna od 25 maja do 7.06.2020 r. dla klas ósmych w godzinach 9.00- 13.00, a od 1.06 do 7.06.2020 r. dla klas I - VIII.

 2. Do szkoły w celu wypożyczenia lub zwrotu książek uczniowie przychodzą w maseczkach.

 3. Uczniowie informują pracownika szkoły znajdującego się przy wejściu do szkoły o zwrocie lub wypożyczaniu książek.

 4. Pracownik szkoły informuje bibliotekarza, który odbiera książki od ucznia przy wejściu do szkoły.

 5. Książkę rezerwujemy po zalogowaniu (logowanie jak do dzienniczka) przez stronę internetową naszej biblioteki:

https://m002188.molnet.mol.pl/

6. Zapytania w sprawie książek można kierować na adresy:

Budynek A

marzena.step@pracowniasp1.pl

Budynek B

malgorzata.jar@pracowniasp1.pl

monika.kie@pracowniasp1.pl

Odpowiedzi na maile będą udzielane do godz. 13.00 następnego dnia.

7. Książki oddajemy przy wejściu do szkoły pracownikowi szkoły do foliowego worka.

8. Oddawane książki będą podlegały trzydniowej kwarantannie w miejscu gdzie będą dokładnie opisane (data zwrotu, imię i nazwisko wypożyczającego).

9. Terminy i sposób zwrotu podręczników zostanie podany w czerwcu.


 

§ 12.  Postanowienia końcowe

 

 1. Wszyscy pracownicy szkoły wykonujący zadania opiekuńcze w grupach mają obowiązek zapoznać się z treścią „Procedury bezpieczeństwa”, a fakt zapoznania i przyjęcia do stosowania potwierdzić podpisem.

 2. Podczas organizacji pracy szkoły uwzględniane są na bieżąco  wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia i Ministra Edukacji Narodowej. 


Procedura opracowana na podstawie wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia i Ministra Edukacji Narodowej, wprowadzona Zarządzeniem Dyrektora Szkoły z dniem opublikowania 20.05.2020

Matka/opiekun ……………………………                                         Świnoujście, dnia ……………….


Adres ………………………………………………


Nr tel. …………………………………………….

Adres poczty mail ……………………………………...


Ojciec/opiekun ……………………………….                  


Adres ………………………………………………...


Nr tel. ……………………………………………….

Adres poczty mail …………………………………..


Oświadczenie 

 1. Oświadczam/Oświadczamy, że jestem świadoma/y odpowiedzialności związanej z decyzją wysłania dziecka …………………………………………… (imię i nazwisko dziecka) do Szkoły Podstawowej nr 1 w Świnoujściu, w okresie ogłoszonego w kraju stanu epidemii.

 2. Oświadczam, Oświadczamy, że w miejscu zamieszkania dziecka nie przebywa żadna osoba objęta kwarantanną lub w izolacji. W chwili zmiany sytuacji zobowiązujemy się niezwłocznie powiadomić Dyrektora Szkoły.

 3. Zapoznałem/łam/liśmy się z treścią „Procedury bezpieczeństwa” obowiązującą w Szkole Podstawowej nr 1 w Świnoujściu i akceptuję zapisy tejże procedury do stosowania.

 4. Wyrażam zgodę na codzienny pomiar temperatury u mojego dziecka.

 5. Jestem/jesteśmy świadomy/świadomi odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 


…………………………………………..

    (podpis matki/opiekuna prawnego) 


                                                                                                    ………………………………………………….

(podpis ojca/opiekuna prawnego) Zgodnie z art.150 ust.6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.-Prawo oświatowe, oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest zobowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.


Matka/opiekun …………………………………......               Świnoujście, dnia …………….

Adres ………………………………………………………...

Nr tel. ………………………………………………………..

Adres poczty mail …………………………………….

Ojciec/opiekun …………………………………....                 

Adres ……………………………………………………...

Nr tel. ……………………………………………………..

Adres poczty mail …………………………………..


Zgoda na udział dziecka w zajęciach rewalidacyjnych, 

rewalidacyjno-wychowawczych, konsultacjach.

 1. Oświadczam/Oświadczamy, że jestem świadoma/y odpowiedzialności związanej z decyzją wysłania dziecka …………………………………………… (imię i nazwisko dziecka) do Szkoły Podstawowej nr 1 w Świnoujściu, w okresie ogłoszonego w kraju stanu epidemii.

 2. Oświadczam/Oświadczamy, że w miejscu zamieszkania dziecka nie przebywa żadna osoba objęta kwarantanną lub w izolacji. W chwili zmiany sytuacji zobowiązujemy się niezwłocznie powiadomić Dyrektora Szkoły.

 3. Zapoznałem/łam/liśmy się z treścią „Procedury bezpieczeństwa” obowiązującą w Szkole Podstawowej nr 1 w Świnoujściu i akceptuję zapisy tejże procedury do stosowania.

 4. Wyrażam zgodę na codzienny pomiar temperatury u mojego dziecka.

 5. Wyrażam zgoda na udział dziecka w zajęciach rewalidacyjnych/rewalidacyjno-wychowawczych.

 6. Jestem/jesteśmy świadomy/świadomi odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

…………………………………………..

    (podpis matki/opiekuna prawnego) 

………………………………………………….

(podpis ojca/opiekuna prawnego) 

Zgodnie z art.150 ust.6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.-Prawo oświatowe, oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest zobowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Karta dezynfekcji elementu lub pomieszczenia

Miejsce kontroli:...........................................

Odpowiedzialny: ………………………………………………..


Lp.

Data

Dezynfekowany element lub pomieszczenie

Podpis dezynfekującego

Podpis Kontrolującego

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.