Aktualności‎ > ‎

Zasady prowadzenia nauczania na odległość

opublikowane: 27 mar 2020, 08:56 przez Jarosław Lipiński   [ zaktualizowane 5 maj 2020, 02:55 ]
Ogłoszenia dla rodziców

Zasady prowadzenia nauczania na odległość

w dniach 25.03-10.04.2020 w SP 1


 1. Kontakt uczeń-nauczyciel i rodzic-nauczyciel odbywa się na dotychczasowych zasadach (https://edu.pracowniasp1.pl/, e-dziennik).
 2. Ucznia nie obowiązują godziny lekcyjne, ale rozkład zajęć przedmiotowych w danym dniu.
 3. Uczeń ma obowiązek zrealizować zagadnienia z danego dnia według planu lekcji w godz. 8.00-18.30 z zachowaniem higieny pracy.
 4. Materiały do lekcji publikowane są na platformie edu.pracowniasp1.pl ok. godz. 8 każdego dnia.
 5. Frekwencja sprawdzana jest na podstawie informacji zwrotnej o zapoznaniu się z treścią lekcji na blogu nauczyciela lub przesłaniu wykonanych zadań.
 6. Za zapewnienie uczniowi warunków do pracy zgodnych z zasadami higieny pracy odpowiedzialny jest rodzic.
 7. Prosimy rodziców o kontrolowanie systematyczności pracy dzieci.
 8. Prosimy o zgłaszanie do sekretariatu problemów z edukacją na odległość.
 9. Szczegółowe zasady prowadzenia nauczania na odległości określa Regulamin kształcenia na odległość w Szkole Podstawowej nr 1 im. Marynarki Wojennej RP w Świnoujściu.


Regulamin kształcenia na odległość

w Szkole Podstawowej nr 1

im. Marynarki Wojennej RP

w Świnoujściu


§ 1.

Regulamin kształcenia na odległość obowiązuje w Szkole Podstawowej nr 1 w Świnoujściu tylko w okresie wprowadzenia kształcenia na odległość przez Rozporządzenie MEN.

§ 2.

Regulamin reguluje kwestie związane z kształceniem na odległość w naszej szkole.

§ 3.

 1. Treści nauczania z każdej lekcji przekazywane są przez nauczyciela przy pomocy blogu. Do każdej klasy wysłany zostaje publiczny post na blogu nauczyciela.
 2. Nauczyciel zagadnienia z każdego dnia według planu umieszcza do godziny 8:00.

§ 4.

Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość mogą być realizowane w szczególności:

 1. z wykorzystaniem:
  1. materiałów i funkcjonalności Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej udostępnionej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania pod adresem www.epodreczniki.pl,
  2. materiałów dostępnych na stronach internetowych urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, stronach internetowych jednostek podległych temu ministrowi lub przez niego nadzorowanych, w tym na stronach internetowych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych,
  3. materiałów prezentowanych w programach publicznej telewizji i radiofonii,
  4. innych niż wymienione w lit. a–c materiałów wskazanych przez nauczyciela;
 2. przez podejmowanie przez ucznia aktywności określonych przez nauczyciela, potwierdzających zapoznanie się ze wskazanym materiałem i dających podstawę do oceny pracy ucznia;
 3. z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej zapewniających wymianę informacji między nauczycielem, uczniem lub rodzicem;
 4. przez informowanie rodziców o dostępnych materiałach i możliwych formach ich realizacji przez dziecko lub ucznia w domu – w przypadku dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym, edukacją wczesnoszkolną, wczesnym wspomaganiem rozwoju, zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi oraz uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym lub z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

§ 5.

Kształcenie na odległość odbywa się u ucznia w domu za pomocą narzędzi online (Internet) umieszczonych na szkolnej platformie Edukacja-OnLine:

 1. Arkusze.
 2. Classroom.
 3. Hangoust Chat.
 4. Darmowe aplikacje webowe.
 5. Dokumenty.
 6. Dysk w chmurze.
 7. eWywiadówka UONET+.
 8. Grupy Dyskusyjne.
 9. Jamboard
 10. Keep.
 11. Meet.
 12. Poczta.
 13. Prezentacje.
 14. Tworzenie, wstawianie i edytowanie rysunków.

§ 6.

Jeżeli uczeń nie ma dostępu do Internetu za pomocą:

 1. urządzeń mobilnych (smartfon, tablet),
 2. komputera,

to kontaktuje się ze szkołą telefonicznie.

§ 7.

W okresie kształcenia na odległość uczniów obowiązuje plan lekcji swojego oddziału bez wyznaczonych czasowo godzin lekcyjnych. Uczniowie mają czas na zapoznanie się z treścią zajęć i wykonanie zadań z dnia od godziny 8:00 - 18:30. Nauczyciele i uczniowie korzystają tylko z konta służbowego.

§ 8.

Dokumentem potwierdzającym przeprowadzenie kształcenia na odległość jest zapisany temat w dzienniku elektronicznym.

§ 9.

Zadania domowe są zapisywane w Dzienniku elektronicznym UONET+ do wiadomości rodziców i uczniów.

W okresie kształcenia na odległość obowiązuje ocenianie zgodne z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania.

§ 10.

Zajęcia z pomocy psychologiczno-pedagogicznej odbywają się w godzinach stałego planu danych zajęć po uprzednim kontakcie z nauczycielem. Zajęcia mogą zostać przełożone na czas po okresie zdalnego nauczania.

§ 11.

Wszystkie zadania z lekcji uczniowie wykonują w postaci cyfrowej np. formularze, arkusze, dokumenty, zdjęcia, itp.

§ 12.

Obecność/nieobecność na zajęciach jest odnotowana w dzienniku elektronicznym po uprzednim wysłaniu nauczycielowi wiadomości przez ucznia/rodzica/opiekuna o zapoznaniu się z treścią zajęć. Potwierdzenie wysyłane jest przy wykorzystaniu narzędzi ze szkolnej platformy Edukacja-OnLine (np. poczta, UONET+). Nauczyciel wpisuje frekwencje w każdym dniu po godzinie 19:00.

§ 13.

Nauczyciel ustala tygodniowy zakres treści nauczania do zrealizowania w poszczególnych oddziałach oraz na zajęciach realizowanych w formach pozaszkolnych, uwzględniając w szczególności:

 1. równomierne obciążenie uczniów w poszczególnych dniach tygodnia,
 2. zróżnicowanie zajęć w każdym dniu,
 3. możliwości psychofizyczne uczniów podejmowania intensywnego wysiłku umysłowego w ciągu dnia,
 4. łączenie przemienne kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia,
 5. ograniczenia wynikające ze specyfiki zajęć.

§ 14.

Rodzic ma obowiązek usprawiedliwić ucznia jeżeli uczeń będzie nieobecny w danym dniu podczas kształcenia na odległość.

§ 15.

Za bezpieczeństwo i higienę pracy w czasie zdalnego nauczania odpowiadają opiekunowie.

---

Zarządzenie Nr 5/2020

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Świnoujściu

z dnia 24.03.2020 r.


w sprawie: w sprawie przygotowania do realizowania w okresie od dnia 25 marca 2020 r. do dnia 10 kwietnia 2020 r. zadań szkoły z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Na podstawie art. 68 us­t. 1 pkt 1) ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst jednolity: Dz.U. 2019 poz. 1148 z późniejszymi zmianami), w związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,

zarządzam, co następuje:

§ 1.

Zobowiązuję wszystkich nauczycieli do realizowania kształcenia na odległość z uwzględnieniem zasad bezpiecznego i higienicznego korzystania przez uczniów z urządzeń umożliwiających komunikację elektroniczną, możliwości psychofizycznych ucznia, jego wieku i etapu edukacyjnego.

Lekcje rozpoczynają się o godzinie 8:00 i realizowane są zgodnie z planem umieszczonym na stronie internetowej szkoły.

§ 2.

Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.i

§ 3.

W czasie obowiązywania niniejszego zarządzenia zasady oceniania określa Statut Szkoły Podstawowej nr 1 im. Marynarki Wojennej RP w Świnoujściu.

Uczeń oraz rodzic/opiekun prawny ma możliwość konsultacji z nauczycielem przez e-dziennik i e-maila. Kontakt z sekretariatem szkoły możliwy będzie przez telefon.

§ 4.

Wszystkie sprawy związane z organizacją kształcenia na odległość reguluje Regulamin kształcenia na odległość w Szkole Podstawowej nr 1 im. Marynarki Wojennej RP w Świnoujściu

§ 5.

Zarządzenie obowiązuje od 25 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r.