Nabór do klas sportowych na rok szkolny 2019/2020

Szkoła Podstawowa nr 1 w Świnoujściu ogłasza nabór dla młodych piłkarzy/piłkarek (chłopcy piłka nożna, dziewczęta piłka ręczna):
 • rocznik 2008/2009 (klasa 5 sportowa)

 • rocznik 2006 (klasa 7 sportowa).

Dokumenty (wniosek o przyjęcie do szkoły potwierdzony podpisem prawnego opiekuna kandydatki/kandydata, oświadczenia rodziców o stanie zdrowia dziecka, że nie ma przeciwwskazań do udziału w testach sprawnościowych) należy składać w sekretariacie szkoły przy ul. Witosa 12, budynek B.

Warunkiem przyjęcia do klasy sportowej będą wyniki testów sprawnościowych dla osób które złożyły wymagane dokumenty.

Klasy sportowe będą prowadzone we współpracy z AP Baltica i MKS Flota.

Informacje można uzyskać na stronie szkoły lub pod numerem telefonu 91 321 47 14.


Regulamin rekrutacji do klasy V i VII sportowej o profilu piłka nożna chłopców i piłka ręczna dziewcząt

przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Świnoujściu

na rok szkolny 2019/2020


PODSTAWA PRAWNA:

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59).

 2. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 60).

 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2017 w sprawie oddziałów i szkół sportowych oraz oddziałów i szkół mistrzostwa sportowego (Dz. U. 2017 r., poz. 671).


§ 1

Zasady rekrutacji

 1. Klasa sportowa nie jest objęta rejonizacją, nie obowiązuje w niej ustalony dla Szkoły Podstawowej nr 1 obwód szkolny.

 2. Kandydata spoza obwodu przyjmuje się, jeśli szkoła dysponuje wolnymi miejscami i nie spowoduje to pogorszenia warunków pracy szkoły.

 3. Regulamin ma na celu ustalenie zasad rekrutacji do oddziałów sportowych V i VII klasy szkoły podstawowej.

 4. W klasach sportowych będzie prowadzone szkolenie sportowe:

  1. w dyscyplinie piłka ręczna dziewcząt w klasie V do VIII,

  2. w dyscyplinie piłka ręczna dziewcząt w klasie VII do VIII,

  3. w dyscyplinie piłka nożna chłopców w klasie V do VIII,

  4. w dyscyplinie piłka nożna chłopców w klasie VII do VIII.

 5. Do klasy sportowej może uczęszczać uczeń, który:

 1. w roku rozpoczęcia nauki w klasie V sportowej ukończył lub ukończy 10 lub 11 lat (ur. 2008 r. lub 2009r.),

 2. w roku rozpoczęcia nauki w klasie VII sportowej ukończył lub ukończy 13 lat (ur. 2006 r.),

 3. zaliczył z odpowiednim wynikiem test sprawności fizycznej,

 4. osiągnął dobre wyniki w nauce i nie sprawiał problemów wychowawczych,

 5. posiada zgodę rodziców (prawnych opiekunów) na uczęszczanie do klasy sportowej.

§ 2

Wymagane dokumenty

 1. Wymagane dokumenty w rekrutacji przed testami sprawnościowych (termin składania: od 13.05.2019 r. do 24.05.2019 r.):

  1. Wniosek o przyjęcie do szkoły potwierdzony podpisem prawnego opiekuna kandydatki/kandydata.

  2. oświadczenia rodziców o stanie zdrowia dziecka, że nie ma przeciwwskazań do udziału w testach sprawnościowych.

 2. Wymagane dokumenty w rekrutacji po testach sprawnościowych (termin składania: do 25.06.2019 r.) :

  1. Oryginał świadectwa ukończenia klasy IV lub VI.

 3. Inne dokumenty po przyjęciu do klasy sportowej dostarczone do 15 września:

  1. Pisemna zgoda rodzica/opiekuna prawnego na uczęszczanie dziecka do klasy sportowej oraz na jego udział w treningach, zawodach i obozach zimowych.

  2. Karta zdrowia dziecka.

  3. Zaświadczenie o przynależności do klubu AP Baltica Świnoujście (do 13 roku życia) lub MKS Flota (

  4. .

  5. Dwie podpisane fotografie.

  6. Zaświadczenie lekarskie o bardzo dobrym stanie zdrowia wydane przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej.


§ 3

Uwagi ogólne dotyczące rekrutacji

 1. Rekrutacja do szkoły  przeprowadzana jest zgodnie z przyjętymi procedurami naboru do Szkoły Podstawowej Nr 1 – klasa V, VII o profilu piłki nożnej dla chłopców i piłki ręcznej dla dziewcząt.

 2. W celu przeprowadzenia rekrutacji do klas sportowych Dyrektor Szkoły powołuje Komisję Rekrutacyjno - Kwalifikacyjną (KRK), wyznacza jej przewodniczącego i określa zadania członków.

 3. KRK składa się z 3 osób:

  1. Przewodniczącego z ramienia szkoły,

  2. przedstawiciel AP Baltica

  3. członek komisji

 4. Komisja Rekrutacyjno - Kwalifikacyjna:

  1. podaje informacje o warunkach rekrutacji,

  2. przeprowadza postępowanie rekrutacyjno - kwalifikacyjne zgodnie z kryteriami określonymi w regulaminie,

  3. ogłasza listę kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia,

  4. ogłasza listę kandydatów przyjętych do szkoły,

  5. podaje informację o wolnych miejscach w szkole,

  6. sporządza protokoły postępowania kwalifikacyjnego (po każdym etapie rekrutacji).

 5. Dyrektor Szkoły rozstrzyga w sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie i nierozstrzygniętych w szczegółowych przepisach, w tym określa warunki i kryteria rekrutacji uzupełniającej i rekrutacji dodatkowej.


§ 4

Kryteria rekrutacji do klasy sportowej

 1. O przyjęciu kandydata do klasy  sportowej decyduje lokata uzyskana przez niego w wyniku postępowania rekrutacyjno - kwalifikacyjnego.

 2. O przyjęciu do klasy sportowej ucznia powracającego z zagranicy lub przeprowadzającego się z innego miejsca w Polsce decyduje Dyrektor Szkoły.

 3. Niezłożenie w odpowiednim terminie któregokolwiek z wymaganych dokumentów (określonych w § 2 Regulaminu) spowoduje niedopuszczenie kandydata do postępowania rekrutacyjno – kwalifikacyjnego.

 4. W przypadku uzyskania przez kandydatów tej samej liczby punktów, pierwszeństwo w przyjęciu do szkoły mają:

  1. uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 w Świnoujściu,

  2. kandydaci, którzy uczęszczali do klas sportowych lub szkół o profilu sportowym,

  3. kandydaci, którzy osiągnęli wyższą średnią ocen liczoną z przedmiotów obowiązkowych,

  4. kandydaci z wyższą oceną z zachowania.


§ 5

Zasady punktacji w postępowaniu rekrutacyjno- kwalifikacyjnym

 1. Punkty uzyskane za oceny na świadectwie z języka polskiego, języka obcego, wychowania fizycznego, matematyki, przyrody.

 2. Punkty uzyskane z testu sprawności fizycznej i oceny z zachowania.

 3. Punkty z testu sprawności fizycznej  – jako dodatkowe kryteria ustalone przez KRK.

 4. KRK po zakończeniu rekrutacji ogłasza listę kandydatów przyjętych do klas sportowych (do 30.06.2019 r.).

§ 7

Uwagi końcowe

 1. Decyzję o przyjęciu kandydata podejmuje KRK. We wszystkich przypadkach nieobjętych niniejszymi postanowieniami decyzję podejmuje Dyrektorem Szkoły w porozumieniu z KRK.