Pedagog i psycholog szkolny"Wychowanie nie tworzy człowieka, ale pozwala mu tworzyć samego siebie..."

Maurisse DebesseGodziny pracy pedagoga p. Marzena Borowiec:
aktualizacja: wrzesień 2020
budynek A, sala 7

Dzień Godziny
Poniedziałek 1100 - 1530
Wtorek 900 - 1330
Środa 900 - 1330
Czwartek
1000 - 1500
Piątek 900 - 1230

Godziny pracy pedagoga p. Karoliny Ptasińskiej:
aktualizacja: wrzesień 2020
budynek B

Dzień Godziny
Poniedziałek 935 - 1435
Wtorek 935 - 1425
Środa 950 - 1500
Czwartek
900 - 1300
Piątek 935 - 1235


Godziny pracy Psychologa p. Karolina Zajączkowska

aktualizacja: wrzesień 2020

budynek A

Dzień Godziny
Poniedziałek -
Wtorek 800 - 1200
Środa 1140 - 1510
Czwartek 1130 - 1500
Piątek      ---

 

Godziny pracy Psychologa p. R. Wiśniewski

aktualizacja: wrzesień 2020

budynek B

Dzień Godziny
Poniedziałek       ---
Wtorek 800 - 1300
Środa 900 - 1500
Czwartek       ---
Piątek       ---

 

Kontakt do pedagoga i psychologa klasy 1 - 3
pedagog klasy 1 - 3

marzena.bor@pracowniasp1.pl

psycholog klasy 1 - 3

karolina.zaj@pracowniasp1.pl

Kontakt do pedagoga i psychologa klasy 4 - 8
pedagog klasy 4 - 8

karolina.pta@pracowniasp1.pl

psycholog klasy 4 - 8

rafal.wis@pracowniasp1.pl 

Czym zajmuje się pedagog szkolny?

   Organizuje w szkołach i placówkach pomoc psychologiczną i pedagogiczną dla dzieci i młodzieży, której celem jest wspomaganie rozwoju psychicznego i efektywności uczenia się poprzez pomoc wychowawcom klas i współdziałanie z nauczycielami, rodzicami (opiekunami prawnymi), pielęgniarką szkolną, organami szkoły oraz instytucjami pozaszkolnymi zwracając uwagę na przestrzeganie postanowień Konwencji o prawach dziecka.

Jego zadania obejmują:

 1. Pomoc wychowawcom klas w rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowaniu przyczyn niepowodzeń szkolnych i trudności wychowawczych poprzez obserwację zachowania pojedynczych uczniów i klasy, rozmowy indywidualne i uczestnictwo w godzinach wychowawczych oraz innych spotkaniach z klasą, analizowanie wyników nauczania i ocen zachowania, rozmowy z rodzicami, wywiady środowiskowe, udział w wywiadówkach i radach pedagogicznych, porady wychowawcze.
 2. Prowadzenie lub organizowanie prelekcji i dyskusji na tematy ważne i interesujące dzieci i młodzież.
 3. Określenie form i sposobów udzielania pomocy uczniom, w tym uczniom poprzez wydawanie opinii i zaleceń dotyczących stymulowania rozwoju lub pokonywania przez uczniów trudności rozwojowych, wyrównywania braków i luk w nauce.
 4. Występowanie do dyrektora szkoły po uzgodnieniu z dziećmi, rodzicami, wychowawcą klasy, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, o zorganizowanie zajęć korekcyjno-wyrównawczych, terapii pedagogicznej na terenie szkoły lub zajęć socjoterapeutycznych dla dzieci wymagających takiej pomocy.
 5. Udzielanie pomocy psychologicznej i pedagogicznej uczniom realizującym indywidualny program lub tok nauki poprzez konsultacje dla uczniów, rodziców i nauczycieli.
 6. Działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej poprzez informowanie rodziców i uczniów o możliwościach i procedurze uzyskania zasiłków, stypendiów i innych form pomocy materialnej oraz współdziałanie z instytucjami i organizacjami pozaszkolnymi udzielającymi wsparcia materialnego.
 7. Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną i innymi specjalistami w zakresie konsultacji metod i form pomocy udzielanej uczniom oraz w zakresie specjalistycznej diagnozy w indywidualnych przypadkach.
 8. Współdziałanie z organami szkoły, policją, sądami w przypadkach wykroczeń uczniów ( naruszenie regulaminu szkoły lub prawa).
 9. Prowadzenie dokumentacji, tj. dziennika pedagoga oraz teczek indywidualnych dzieci i młodzieży zawierających dokumentację prowadzonych badań i czynności uzupełniających.
 10. Doskonalenia swoich kwalifikacji poprzez uczestnictwo w różnych formach doskonalenia i samokształcenia.

Zwróć się do pedagoga szkolnego, gdy:

 1. Czujesz, że nikt Cię nie rozumie, jesteś samotny.
 2. Nie potrafisz porozumieć się z nauczycielem
 3. Masz problemy rodzinne, znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej.
 4. Chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem.
 5. Chciałbyś pomóc innym, nie wiesz, w jaki sposób.
 6. Masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić.

Przyjdź także z każdą sprawą, z którą sam nie potrafisz sobie poradzić.