Procedury

                Świnoujście, 24.08.2020 r.


PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA II

na terenie Szkoły Podstawowej nr 1 im. RP w Świnoujściu

w okresie pandemii Covid - 19


Procedura organizacji pracy Szkoły


 1. Do pracy może przyjść pracownik bez żadnych objawów chorobowych typu kaszel, gorączka, duszności. 

 2. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez żadnych objawów chorobowych (jw.) oraz gdy żaden z domowników nie przebywa na kwarantannie lub w izolacji.

 3. W szkole zalecane jest zasłanianie ust i nosa (noszenie maseczki, przyłbicy) w czasie przerwy, podczas przebywania w częściach wspólnych szkoły (korytarze, toalety, stołówka, biblioteka), szczególnie  w miejscach gromadzenia się ludzi.

 4. Wszyscy wchodzący do szkoły zobowiązani są do zdezynfekowania rąk zgodnie z zamieszczoną przy wejściu instrukcją użycia środka dezynfekującego.

 5. Osoby niebędące pracownikami szkoły zobowiązane są do zakrywania ust i nosa na terenie szkoły (maseczka, przyłbica). Udają się do sekretariatu (zgodnie z Procedurą postępowania wobec osób wchodzących do budynku A i budynku B Szkoły Podstawowej nr 1 w Świnoujściu). Zachowują bezpieczny dystans.

 6. Rodzice/opiekunowie prawni uczniów klas pierwszych  odprowadzają dziecko do właściwej sali tylko przez pierwsze dwa tygodnie zajęć. Nie przemieszczają się po szkole. Zakrywają nos i usta podczas pobytu na terenie budynku.

 7. Rodzice/opiekunowie prawni uczniów przewlekle chorych mogą przebywać na terenie szkoły w zachowaniem zasad reżimu sanitarnego.

 8. W szkole obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk, ochrona podczas kaszlu i kichania, niedotykanie oczu, nosa i ust.

 9. W szkole może być mierzona temperatura za pomocą bezdotykowego termometru.

 10. Rodzic ucznia/opiekun prawny jest zobowiązany do wypełnienia zgody na pomiar temperatury dziecka w razie zaobserwowania objawów chorobowych u ucznia.

 11. Jeśli w szkole u ucznia zostaną zaobserwowane objawy wskazujące na infekcję dróg oddechowych (kaszel, gorączka, duszności), zostanie on zaprowadzony do izolatki. Natychmiast zostaną powiadomieni rodzice z prośbą o zabranie dziecka do domu.

 12. Szatnia szkolna jest wyłączona z użytku do odwołania. Uczniowie chowają wierzchnie odzienie w swoich szafkach.

 13. Nauczyciele podczas przerw i lekcji zwracają uwagę na zachowanie bezpiecznej odległości między uczniami.

 14. Uczeń w czasie przerwy pięciominutowej przemieszcza się do sali, w której będzie miał lekcję, nie porusza się po szkole. 

 15. W toaletach mogą znajdować się tylko dwie osoby.

 16. Podczas przerw piętnastominutowych uczeń przebywa w wyznaczonej strefie pod opieką nauczyciela dyżurującego.

 17. Podczas przemieszczania się po budynku szkolnym uczniowie korzystają z osobnej klatki schodowej do poruszania się w górę i w dół.

 18. Uczeń w czasie przerw obiadowych (piętnastominutowych) przebywa na boisku/dziedzińcu szkoły pod opieką nauczyciela dyżurującego. 

 19. Uczeń korzystający ze stołówki szkolnej zachowuje dystans przed pomieszczeniem i w nim. Zalecane jest zakrywanie ust i nosa.

 20. Pomoce dydaktyczne po każdym użyciu są dezynfekowane.

 21. Uczeń posiada własne podręczniki i przybory, nie korzysta z przyborów innego ucznia.

 22. Uczeń nie przynosi do szkoły zbędnych przedmiotów.

 23. W gabinetach, w których znajduje się umywalka, dostępne jest mydło i ręcznik papierowy.

 24. W szkole wprowadzona jest dwuzmianowość zgodnie z poniższym planem godzin lekcyjnych oraz przerw:

1. 8.00 - 8.45

2. 8.50 - 9.35

3. 9.40 - 10.25         10-min.

4. 10.35 - 11.20       obiadowa I

5. 11.35 - 12.20       obiadowa II

6. 12.35 - 13.20       obiadowa III

7. 13.35 - 14. 20

8. 14. 25 - 15.10

9. 15.15 - 16.00

10. 16.05 - 16. 50

11. 16.55 - 17. 40
Procedura bezpieczeństwa pracy stołówki


 1. Personel administracyjny szkoły powinien ograniczyć kontakty z uczniami i nauczycielami.

 2. Odległość między stanowiskami pracy na stołówce powinna wynosić min. 1,5 m.

 3. Personel administracyjny szkoły wyposażony jest w środki do dezynfekcji i środki ochrony osobistej.

 4. Szczególną uwagę zwraca się na utrzymanie higieny, dezynfekcji stanowisk pracy, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych.

 5. Posiłki wydawane są zmianowo podczas trzech przerw (11.20-11.35, 12.20-12.35,  13.20-13.35). Zachowane są zasady ograniczenia liczby dzieci w stołówce - zgodnie z harmonogramem podziału klas.

 6. W oczekiwaniu na posiłek dzieci są zobowiązane do zachowania bezpiecznego dystansu, zalecane jest założenie maseczki.

 7. Stoliki na stołówce szkolnej ustawione są w odległości 1,5 m od siebie, ograniczona jest ilość uczniów przy jednym stoliku.

 8. Po każdym posiłku blaty, stoły i krzesła są dezynfekowane przez personel obsługi.

 9. Naczynia i sztućce należy myć w zmywarce w temp. 60⁰C.

 10. Posiłki powinny być wydawane przez osobę do tego wyznaczoną.

 11. W przypadku nieobecności ucznia można odebrać przygotowany posiłek we własnych pojemnikach w godzinach 13.35-14.00. Rodzic na teren szkoły wchodzi w maseczce lub przyłbicy.

 12. Zbędne wyposażenie stołówki powinno być usunięte.

 13. Poidełka szkolne są wyłączone z użytku do odwołania.


Procedura bezpieczeństwa podczas zajęć wychowania fizycznego


1. Podczas zajęć sportowych można wykorzystywać tylko te pomoce/przybory do ćwiczeń, które można skutecznie zdezynfekować, umyć. 

2. Podłoga w sali gimnastycznej powinna być umyta/zdezynfekowana po każdym dniu zajęć.

3. Zajęcia wychowania fizycznego powinny odbywać się na boisku szkolnym oraz na świeżym powietrzu na terenie szkoły (w miarę możliwości warunków pogodowych).

4. Należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe. Uczniowie zachowują wobec siebie dystans.

5. Nauczyciel wychowania fizycznego dba o bezpieczeństwo uczniów w czasie korzystania z szatni przy sali gimnastycznej. Uczniowie korzystają z niej rotacyjnie. Nie gromadzą się przed szatnią. 

6. Po powrocie z zajęć wychowania fizycznego oraz ze świeżego powietrza uczniowie muszą dokładnie umyć ręce.


Procedura bezpieczeństwa pracy biblioteki 


 1. Harmonogram pracy biblioteki będzie udostępniony rodzicom i uczniom przez e-dziennik.

 2. Pracownik biblioteki zachowuje odległość 1,5 m od ucznia.

 3. W bibliotece może znajdować się tylko dwoje uczniów wypożyczających książki.

 4. Należy jak najczęściej wietrzyć pomieszczenie, a blaty, klamki i inne powierzchnie często używane - dezynfekować.

 5. Przyjęte książki w bibliotece powinny zostać odłożone na czas dwudniowej kwarantanny.

 6. Po przyjęciu książki należy każdorazowo dezynfekować ręce i blat, na którym leżały książki.

 7. Komputer w bibliotece szkolnej jest wyłączony z użytku do odwołania. 


Procedura bezpieczeństwa pracy świetlicy szkolnej


 1. Pracownik świetlicy szkolnej zachowuje odległość 1,5 m od ucznia.

 2. W świetlicy w budynku A mogą przebywać wyłącznie dzieci obojga rodziców pracujących po złożeniu stosownego oświadczenia.

 3. W świetlicy w budynku B przebywać może wyłącznie jedna klasa. Uczniowie siedzą w odpowiedniej odległości od siebie.

 4. Należy jak najczęściej wietrzyć pomieszczenie, a blaty, krzesła, klamki i inne powierzchnie często używane - dezynfekować po każdej grupie.

 5. Komputer w  świetlicy szkolnej jest wyłączony z użytku do odwołania. 


Procedura bezpieczeństwa pracy pracowni komputerowej


 1. Nauczyciel zachowuje odległość 1,5 m od ucznia.

 2. Należy jak najczęściej wietrzyć pomieszczenie, a blaty biurek, klamki, krzesła i inne powierzchnie często używane - dezynfekować kilka razy dziennie.

 3. W pracowni komputerowej po każdych zajęciach należy dezynfekować myszki, ekrany komputerów oraz wymieniać folię na klawiaturach.


Procedura bezpieczeństwa pracy obsługi Szkoły


 1. Personel szkolny powinien ograniczyć kontakt z uczniami i nauczycielami.

 2. Prace porządkowe wykonywane są systematycznie i solidnie, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal zajęć, pomieszczeń, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych– poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, włączników.

 3. W pomieszczeniach sanitarnych wywieszone są instrukcje prawidłowego mycia rąk i stosowania środków dezynfekujących.

 4. Personel sprzątający odpowiedzialny jest za uzupełnianie dozowników na mydło, środki dezynfekujące i ręczniki papierowe.

 5. Urządzenia sanitarno-higieniczne należy na bieżąco dezynfekować i myć z użyciem detergentów.

 6. Personel sprzątający dba o dezynfekcję blatów, krzeseł i klamek w salach lekcyjnych kilka razy dziennie. Dezynfekuje również sprzęt sportowy - po każdym użyciu.


Procedura postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem u pracownika i ucznia


 1. Jeśli pracownik szkoły lub uczeń zaobserwuje u siebie objawy wskazujące na infekcję dróg oddechowych, pozostaje w domu i kontaktuje się w lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej. 

 2. Jeśli pracownik lub uczeń szkoły poczuje się gorzej na terenie szkoły, a objawy będą wskazywały na zakażenie dróg oddechowych, zostanie odizolowany w IZOLATCE szkolnej.

 3. Pracownik kontaktuje się z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej w celu uzyskania teleporady. Dyrektor szkoły informuje Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Świnoujściu.

 4. O zagrożeniu zostają powiadomieni pracownicy szkoły. 

 5. W przypadku podejrzeń u ucznia Dyrektor zawiadamia rodziców ucznia o konieczności odebrania dziecka ze szkoły. 

 6. W przypadku stwierdzenia wystąpienia u dziecka choroby zakaźnej spowodowanej koronawirusem, rodzice/prawni opiekunowie zobowiązani są do poinformowania Dyrektora szkoły o zachorowaniu dziecka.

 7. W przypadku stwierdzenia koronawirusa u pracownika/ucznia Dyrektor postępuje zgodnie z wytycznymi Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Świnoujściu. W przypadku chorego ucznia zawiadamia ponadto Wydział Edukacji, Kuratorium Oświaty oraz pozostałych rodziców.

 8. Obowiązkowa jest dezynfekcja miejsca pracy pracownika oraz pomieszczeń, w których przebywał chory pracownik/uczeń.Świnoujście, 18.01.2021 r.


ANEKS do PROCEDUR BEZPIECZEŃSTWA II 

na terenie Szkoły Podstawowej nr 1 im. RP w Świnoujściu w okresie pandemii Covid - 19


 1. Nauka w szkole przebiega zdalnie oraz hybrydowo (klasy 1-3 stacjonarnie).

 2. Obowiązuje wcześniejsze wytyczne i procedury organizacji pracy szkoły zawierające wytyczne dotyczące postępowania w czasie trwania zagrożenia epidemiologicznego.

 3. W budynku A przy każdej sali lekcyjnej i przy każdej ubikacji zostały zamontowane dezynfekatory. 

 4. W miejscach ogólnodostępnych zostały umiejscowione stojące dezynfekatory.

 5. Szkoła dysponuje termometrami bezdotykowymi.

 6. W miejscach ogólnodostępnych i w  sytuacji, gdy konieczne będzie zmieszanie uczniów z różnych oddziałów obowiązują maseczki.

 7. Każdy oddział posiada swoją salę lekcyjną.

 8. W każdej sali lekcyjnej, w której jest dostęp do umywalki, znajduje się mydło.

 9. W budynku A na przerwy klasy wychodzą rotacyjnie - jeden oddział na skrzydle pod opieką wychowawcy.

 10. W budynku A uczniowie wchodzą bezpośrednio do klas przed rozpoczęciem lekcji - nauczyciele zobowiązani do otwierania sal lekcyjnych w momencie rozpoczęcia przerwy.

 11. Obszar do dyspozycji danego oddziału na korytarzu szkolnym oznaczony został taśmą.

 12. Przebywanie osób postronnych na terenie szkoły regulują Procedury postępowania dotyczące przebywania uczniów i osób postronnych na terenie obiektu szkolnego przed rozpoczęciem zajęć szkolnych, w czasie ich trwania i po ich zakończeniu

 13. Dezynfekcja i wietrzenie sal lekcyjnych kilka razy dziennie (odnotowane w karcie dezynfekcji elementu lub pomieszczenia). Korytarze wietrzone są minimum co godzinę.

 14. Uczniowie nie korzystają ze wspólnej szatni, na zajęcia w-f dzieci przebierają się w sali lekcyjnej.

 15. Dla uczniów, u których zauważono objawy infekcji, przygotowane jest pomieszczenie, w którym będą oczekiwać na przybycie opiekunów.

 16. Dwuzmianowość w planie.