Program profilaktyczno - wychowawczy Szkoły Podstawowej nr 1 im. Marynarki Wojennej RP w Świnoujściu

Program profilaktyczno - wychowawczy
Szkoły Podstawowej nr 1
im. Marynarki Wojennej RP
w Świnoujściu



1. Jesteśmy Szkołą Podstawową noszącą imię Marynarki Wojennej RP

Chcemy przygotować naszych wychowanków do trudnej żeglugi przez życie koncentrując nasze działania profilaktyczne i wychowawcze na indywidualizacji i socjalizacji poprzez realizację treści z następujących tematów:


 • Wychowanie dla siebie.

 • Wychowanie dla innych.

 • Komunikowanie się.

 • Wychowanie regionalne/morskie.

 • Wychowanie dla Ojczyzny.

 • Wychowanie dla świata.

 • Życie bez nałogów.

 • Zdrowy tryb życia.

 • Postępowanie w sposób społecznie akceptowany.

 • Poczucie bezpieczeństwa w szkole i poza nią.


2. W procesie profilaktyczno - wychowawczym akcentujemy podmiotowość ucznia, tworzymy sprzyjające  warunki do kształtowania i rozwoju jego umiejętności kreatywnych, osobowości, szanujemy indywidualizm wychowania, dbamy o rozwój jego samodzielności i odpowiedzialności, zapewniamy poczucie bezpieczeństwa i troszczymy się o zdrowy tryb życia.


Cele te chcemy osiągnięć poprzez indywidualizację programów profilaktyczno - wychowawczych dla poszczególnych klas.


3. Istotnym elementem programu profilaktyczno - wychowawczego naszej szkoły jest wychowanie morskie, które ma wspomagać rozwój osobowy dziecka i kształtować jego poczucie związku z regionem.


4. Wychowanie i profilaktyka  stanowi dla nas integralną jedność  z nauczaniem, a proces dydaktyczno-wychowawczy realizowany jest przez wszystkich nauczycieli za pośrednictwem:


 • Wszystkich zajęć  edukacyjnych.

 • Wszystkich zajęć  pozalekcyjnych i pozaszkolnych. 


5. Realizację założeń  programu, a w szczególnie wychowanie regionalne/ morskie wzbogacamy przez współpracę z instytucjami, organizacjami i innymi  środowiskami poza szkołą .


6. Główne cele pracy wychowawczej:


 • Zapewnienie uczniom możliwości pełnego rozwoju intelektualnego i psychofizycznego z poszanowaniem ich godności, wolności światopoglądowej i wyznaniowej.

 • Zapewnienie uczniom możliwości zdobycia wiedzy i umiejętności niezbędnych do ukończenia szkoły podstawowej.

 • Kształtowanie osobowości ucznia:

 • wspomaganie rozwoju fizycznego, intelektualnego i społeczno-  

emocjonalnego, 

 • utrwalanie społecznie akceptowanych zachowań, 

 • rozpoznawanie swoich i innych stanów emocjonalnych ,

 • umiejętność dokonania rzetelnej samooceny,

 • umiejętność właściwej, społecznie akceptowanej reakcji na negatywne emocje,

 • budzenie i rozwijanie refleksyjnej i twórczej aktywności dziecka wobec własnej edukacji.

 • Uczenie szacunku dla dobra wspólnego jako podstawy życia społecznego oraz przygotowanie do życia w rodzinie, w społeczności lokalnej i w państwie w duchu dziedzictwa kulturowego i postaw patriotycznych.

 • Przestrzeganie zasad, norm i regulaminów szkolnych, zawartych  statucie i programie profilaktyczno – wychowawczym szkoły.

 • Wspomaganie wszechstronnego rozwoju, rozbudzanie zainteresowań:

 • udostępnienie szerokiej oferty kół zainteresowań i zajęć pozalekcyjnych oraz pozyskanie jak największej liczby uczniów do uczestnictwa w tych zajęciach,

 • zorganizowanie pomocy materialnej poprzez współpracę z MOPR, pomoc finansową Szkolnej Komisji ds. pomocy materialnej oraz Urzędem Miasta Świnoujścia,

 • nauka organizowania i racjonalnego wykorzystania wolnego czasu.

 • propagowanie różnych form aktywności,

 • realizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole.

 • Kształtowanie umiejętności interpersonalnych:

 • kształtowanie takich umiejętności jak: asertywność, podejmowanie decyzji, nawiązywanie kontaktów,

 • umiejętność rozróżniania zachowań asertywnych od agresywnych,

 • rozwijanie poczucia własnej wartości,

 • rozwijanie umiejętności radzenia sobie ze stresem,

 • organizowanie zajęć integracyjnych.

 • Wzmacnianie więzi uczniów z rodzicami:

 • spotkania psychologa i pedagoga z rodzicami,

 • udział rodziców w spotkaniach klasowych, wyjściach i wyjazdach edukacyjnych,

 • kształtowanie umiejętności komunikacji interpersonalnej,

 • kształtowanie u uczniów postawy dialogu, umiejętności słuchania innych i rozumienia ich poglądów,


7. Główne cele pracy profilaktycznej:


 • Dostarczenie rzetelnej, obiektywnej wiedzy o zagrożeniach wynikających z uzależnień:

 • przeprowadzenie warsztatów dla uczniów dotyczących zagrożeń wynikających z uzależnień,

 • uświadomienie rodziców o zagrożeniu, objawach uzależnień i ich konsekwencjach; sposobach przeciwdziałania nałogom u dzieci i młodzieży,

 • kształtowanie zachowań asertywnych i świadomych, chroniących przed popadaniem w nałogi, 

 • kształtowanie świadomości na temat zagrożeń fizycznych i psychicznych, wynikających z zażywania dopalaczy,

 • przewidywania skutków, jakie wynikają z używania środków psychoaktywnych dla siebie, rodziny innych grup społecznych,

 • umiejętność odróżniania leków od narkotyków, świadome zażywanie medykamentów,

 • radzenie sobie z presją rówieśników.

 • Promowanie zdrowego stylu życia:

 • rozwijanie aktywnej i odpowiedzialnej postawy wobec zdrowia własnego i innych ludzi,

 • kształtowanie umiejętności rozpoznawania zagrożeń cywilizacyjnych i naturalnych,

 • utrwalanie wśród uczniów wartości zachowań abstynenckich jako warunku utrzymywania wolności wyboru i decydowania o swoim zdrowiu i życiu,

 • korzystanie ze społecznie akceptowanych form spędzania wolnego czasu,

 • czynny udział w imprezach szkolnych, sportowych, charytatywnych,

 • atrakcyjna organizacja własnego czasu wolnego, mająca na celu rozwój własnych zainteresowań i umiejętności.

 • posiadanie prawidłowych nawyków higienicznych,

 • świadomość roli seksualności w życiu człowieka,  odpowiedzialne korzystanie z niej,

 • ochrona swojej intymności, szacunek do własnego ciała i ciała innej osoby.

 • Poczucie bezpieczeństwa w szkole i poza jej murami:

 • wprowadzanie i przestrzeganie noszenia mundurków szkolnych,

 • zakaz opuszczania terenu szkoły podczas lekcji,

 • monitoring w szkole,

 • bezpieczeństwo w drodze do i ze szkoły:

- zapoznanie uczniów z podstawowymi zasadami ruchu drogowego,

- uświadomienie niebezpieczeństw, grożących podczas drogi do i ze szkoły,

 • utrwalenie numerów telefonów do Policji, Straży Pożarnej, Pogotowia Ratunkowego, 

 • bezpieczne zabawy w czasie ferii zimowych oraz wakacji,

 • bezpieczna zabawa w szkole i poza szkołą,

 • bezpieczeństwo w Internecie, 

 • pedagogizacja rodziców - z kim i w jaki sposób moje dziecko spędza wolny czas,

 • bezpieczne korzystanie z informacji, mediów, Internetu,

 • wiedza o tym, jak należy się zachować w sytuacjach zagrożenia,

 • pomoc innym w sytuacjach zagrożenia,

 • unikanie miejsc i sytuacji podczas przerw i  po lekcjach, gdzie można być narażonym na niebezpieczeństwo,

 • Pojęcie demoralizacji i przestępczości nieletnich

 • Uświadomienie uczniom konsekwencji: 

 • Naruszania zasad współżycia społecznego. 

 • Popełnienia czynu karalnego.

 • Udziału w grupach przestępczych.

 • Systematycznego uchylania się od obowiązku szkolnego.

 • Cyberprzemocy.

 • Nawiązanie współpracy  ze specjalistami:

 • nawiązanie kontaktu ze specjalistami różnych ośrodków w zakresie profilaktyki i pomocy osobom uzależnionym,

 • upowszechnienie informacji o ośrodkach wsparcia dla potrzebujących pomocy,

 •  pomoc materialna dla uczniów w trudnej sytuacji bytowej i losowej: wyprawka szkolna, stypendium szkolne, rządowy program wsparcia dla ucznia romskiego, akcja „Świąteczna paczka”,

 • stała ekspozycja adresów i numerów telefonu ośrodków wsparcia, terapii na tablicy informacyjnej.

 • Realizacja programów proponowanych przez Urząd Miasta, MOPR, Policję - programy prewencyjne, profilaktyczne, prozdrowotne (w zależności od proponowanego programu na dany rok szkolny np. „Bezpieczna szkoła”, „Zachowaj trzeźwy umysł”, „Nie pal przy mnie proszę”, „Kiedy złość zamienia się w przemoc”, „Gryfuś”).


8.1 Szkoła objęta jest monitoringiem wizyjnym, który m. in. ma na celu:


 1. promowanie zachowań prospołecznych,

 2. eliminowanie zachowań niepożądanych.


8.2.Wykorzystanie monitoringu służy do:


 1. rozwiązywania trudnych sytuacji profilaktyczno - wychowawczych,

 2. poglądowo do wskazywania pozytywnych zachowań (z zachowaniem anonimowości ucznia na nagraniu). 


I ETAP EDUKACYJNY


Tematy zawarte w programie wychowawczym szkoły w I etapie edukacyjnym realizujemy w ciągu trzech lat, skupiając zadania i treści wokół zagadnień:


 • Ja i moja rodzina.

 • Ja i moja szkoła.

 • Moja miejscowość, mój region, mój kraj.

 • Bezpieczeństwo w szkole i poza jej murami.

 • Zdrowy tryb życia.

 • Bajkowe wychowanie.


Zadania i treści:


1. Odkrywanie własnej inności i indywidualności.

2. Rozwijanie dbałości o własny wygląd i zdrowie.

3. Budzenie zainteresowań osobistych. Odkrywanie uzdolnień , możliwości,

własnej wartości i godności.

4. Umiejętność rozpoznawania własnych mocnych i słabych stron.

5. Wyposażenie w pozytywne motywacje do podejmowania trudnych zadań .

6. Budowanie właściwego stosunku do pozytywnych i negatywnych emocji.

7. Dostrzeganie, rozumienie i uznawanie własnych potrzeb, swojej

niezależności.

8. Dostrzeganie i rozumienie związków z innymi ludźmi, granic własnych

możliwości i wolności.

9. Kształtowanie świadomości przynależności do rodziny, klasy, szkoły,

społeczeństwa.

10.Tworzenie właściwych relacji z otoczeniem.

11.Rozwijanie umiejętności skutecznego i akceptowanego komunikowania się ,

wyrażania myśli i emocji.

12.Rozwijanie zainteresowań , umiejętności organizacji uczenia się , zamiłowania do poszukiwania prawdy.

13.Rozwijanie kreatywnej postawy wobec rzeczywistości.

14.Rozwijanie sprawności i samodzielności życiowej.

15.Branie odpowiedzialności za własne wybory, naukę , rozwój. Wspomaganie ucznia w procesie uczenia się.

16.Nazwa szkoły, jej patron, sztandar, odpowiedzialność za dobre imię szkoły.

17.Współuczestniczenie w tworzeniu regulaminu klasowego.

18.Współuczestnictwo w dbałości o sale lekcyjne .

19.Szkolne święta, obyczaje, zwyczaje związane z patronem szkoły.

20.Poznanie elementów historii i kultury miasta i regionu oraz współudział

w życiu społeczno-kulturalnym środowiska lokalnego; uświadomienie morskiego charakteru miasta.

21. Uczestnictwo w działaniach kształtujących dbałość o najbliższe środowiska przyrodnicze. 

22.Budzenie uczuć patriotycznych przez rozwijanie podstawowej wiedzy o

symbolach kraju, symbolach narodowych, historii Polski i jej miejscu

w świecie.

23. Poczucie bezpieczeństwa w szkole i poza jej murami.

24. Poznanie zasad zdrowego i higienicznego trybu życia.

25. Uczenie właściwych postaw prospołecznych, wykorzystując do tego celu bajki terapeutyczne (bajkoterapia).


II ETAP EDUKACYJNY


Zadania i treści przypisane II etapowi edukacyjnemu realizowane są w ciągu pięciu lat nauki poprzez włączenie ich do programów wychowawczych klas. Niektóre zadania i treści posiadają wskazania do realizacji na określonym

poziomie edukacyjnym.


WYCHOWANIE DLA SIEBIE


1. Budowanie i utrwalanie poczucia własnej wartości (imię, rodzina, zainteresowania, hobby, hierarchia wartości).

2. Rozpoznawanie własnych mocnych i słabych stron, zalet, wad, możliwości i ograniczeń.

3. Kształcenie umiejętności  radzenia sobie w sytuacjach nowych i trudnych.

4. Branie odpowiedzialności za swoje wybory i rozwój.

5. Kształcenie umiejętności uczenia się  - rozwijanie pamięci, koncentracji uwagi, motywacji, zainteresowań i zdolności.

6. Rozumienie i szanowanie własnej autonomii i wolności w związku z szanowaniem niezależności i wolności innych.

7. Wykorzystanie preferencji czytelniczych, sportowych, muzycznych do kształtowania umiejętności wyboru wartościowych form organizacji czasu wolnego.

8. Rozwijanie sprawności i samodzielności życiowej.

9. Rozwijanie umiejętności poszukiwania informacji w postawie otwartej i krytycznej jednocześnie.

10. Rozwijanie dbałości o własny wygląd i zdrowie.

11.Utrwalanie zasad kultury osobistej:

 • Poprawne zachowanie w miejscach publicznych.

 • Kultura zachowania podczas uroczystości.

 • Kultura spożywania posiłków.

12.Przygotowanie do samorządności:

 • Rozbudzenie i pogłębienie wiadomości przynależności do społeczności Szkolnej.

 • Uczestnictwo w procedurze wyborczej do samorządu szkolnego.

 • Odpowiedzialność za innych.

 • Planowanie pracy i kierowanie pracą innych.

 • Współudział w kierowaniu szkołą.

 • Zdobywanie wiedzy na temat samorządności.

13. Prowadzenie zdrowego trybu życia.

14. Świadomość zagrożeń płynących z Internetu (cyberprzemoc).

15. Skutki uzależnień (od dopalaczy, alkoholu, narkotyków, środków audiowizualnych itp.).

16.Poczucie bezpieczeństwa w szkole i poza jej murami.

17.Kształtowanie poczucia własnej tożsamości i indywidualności.

18.Szacunek dla własnej i cudzej seksualności. 


WYCHOWANIE DLA INNYCH


1. Wzmacnianie integracji grupy i poczucia przynależności do niej, rozwijanie umiejętności współdziałania i stosowania norm współżycia.

2. Ustalanie regulaminu klasy – zasady, normy, hierarchia.

3. Poznanie sposobów rozwiązywania konfliktów w grupie: ćwiczenia w świadomym ich stosowaniu. Nauka negocjacji.

4. Wzmacnianie przekonania o wartości: koleżeństwa i przyjaźni, wzajemnego szacunku, udzielania sobie pomocy, współpracy, empatii.

5. Kształtowanie i wzmacnianie postawy tolerancji (z uwzględnieniem różnic intelektualnych uczniów, ich światopoglądu, statusu materialnego).

6. Zdobywanie i doskonalenie umiejętności praktycznych, przydatnych w życiu.

7. Bezpieczne poruszanie się po mieście, korzystanie ze środków komunikacji, przewodników, map. Umożliwienie zdobycia karty rowerowej.

8. Zdobywanie umiejętności turystycznych, poruszanie się po mieście i poza miastem (np. klasowa wycieczka rowerowa).

9. Zdobycie karty rowerowej.

10. Zdobycie i doskonalenie umiejętności pływackich.

11.Pogłębienie wiedzy i refleksji na temat pozytywnych i negatywnych oddziaływań grupy rówieśniczej, rozwijanie umiejętności dokonywania właściwych wyborów.

12. Kształtowanie postaw prospołecznych – umiejętność rozpoznawania własnych i cudzych stanów emocjonalnych, radzenie sobie w sytuacjach trudnych i konfliktowych, szacunek dla odmienności fizycznej i poglądowej, znajomość ogólnych zasad komunikacji, przestrzeganie zasad, norm i regulaminów.

KOMUNIKOWANIE SIĘ


1. Doskonalenie i utrwalanie umiejętności skutecznego i akceptowanego komunikowania się oraz wyrażania swoich myśli, odczuć i emocji.

2. Ćwiczenia w stosowaniu podstawowych zasad komunikacji międzyludzkich:

 • Nauka aktywnego słuchania.

 • Uwrażliwienie na istnienie barier komunikacyjnych.

 • Rozpoznawanie, nazywanie własnych uczuć.

3. Poznanie i stosowanie sposobów przełamywania barier komunikacyjnych

(doskonalenie aktywnego słuchania, udział w rozmowie, rozwijanie umiejętności nazywania własnych uczuć i akceptowanego sposobu wyrażania swoich emocji).

4. Ćwiczenia zachowań asertywnych w różnych sytuacjach społecznych: 

 • Nabywanie umiejętności odmawiania.

5. Wyrobienie przekonania o zaletach i wartościach poprawnego komunikowania się w każdej grupie społecznej.


WYCHOWANIE REGIONALNE


1. Ogólna charakterystyka geograficzna i kulturowa regionu.

2. Elementy historii regionu i jej związek z historią i tradycją własnej rodziny.

3. Wykorzystanie funkcji poznawczych Muzeum Rybołówstwa Morskiego i księgozbioru Biblioteki Miejskiej.

4. Lokalne i regionalne tradycje, święta, obyczaje i zwyczaje – z uwzględnieniem wpływów kulturowych ludności napływowej po II wojnie światowej (domowe zwyczaje, muzyka, język, potrawy) oraz kultury morskiej.

5. Historia Flotylli Obrony Wybrzeża w naszym mieście.

6. Szkolne święta, obyczaje, zwyczaje związane z patronem Marynarką Wojenną RP.

7. Miejscowe podania o regionie i mieście.

8. Rozwój postaw patriotycznych związanych z tożsamością kultury regionalnej.

9.Konkurs plastyczny – Moje ulubione miejsce w mieście.

10.Poszukiwanie korzeni, kształcenie świadomości własnego pochodzenia – związki rodzinne z regionem.

11.Historia mojej miejscowości.

12.Praca ludzi związanych z morzem.

13.Lokalne miejsca tradycji i kultury narodowej.

14. Turystyczny charakter miasta Świnoujścia..

15. Poznanie gospodarczej i społecznej funkcji miasta (wykorzystanie możliwości i pomocy rodziców).

16.Sztuka ludowa, folklor, tradycje morskie, rzemiosło ludzi morza.

17.Charakterystyka krajobrazu Pomorza Zachodniego.


WYCHOWANIE DLA OJCZYZNY


1. Poznanie historii i tradycji naszego narodu, budzenie poczucie świadomości narodowej.

2. Pogłębianie uczuć patriotycznych poprzez utrwalanie wiadomości o symbolach narodowych, historii hymnu polskiego, jego znaczenia i sposobu zachowania wobec jego odbioru.

3. Walory turystyczno-krajoznawcze Polski.

4. Zagrożenia środowiska przyrodniczego i jego ochrona.

5. Rozbudzanie poczucia dumy narodowej poprzez wyjazdy poświęcone poznaniu źródeł powstania państwa polskiego. 

6. Poznanie różnorodnych legend związanych z korzeniami państwowości Polskiej.

7. Poznanie sylwetek Polaków będących autorytetami na przestrzeni wieków – prezentacje uczniów.

8. Być patriotą – dawniej i dzisiaj (problem tożsamości narodowej, znaczenie pojęcia, przejawy patriotyzmu, duma narodowa).

9. Poznanie przedstawień teatralnych polskich twórców lub związanych z tradycją narodową.

10. Polska państwem morskim – znaczenie polityczne i gospodarcze.


WYCHOWANIE DLA ŚWIATA


1. Poznanie ciekawych miejsc na świecie (filmy, prezentacje multimedialne, zdjęcia, pamiątki).

2. Zainteresowanie obyczajami różnych narodów (obyczaje, tradycje rodzinne związane z kulturą różnych narodów).

3. Praktyczne włączenie w aktualne wydarzenia na świecie poprzez np. akcje charytatywne, korespondencje, uczestnictwo w konkursach międzynarodowych.

4. Polska w Unii Europejskiej.

5. Poznanie najbliższego sąsiada zagranicznego.

6. Poszukiwanie naszego miejsca w kulturze europejskiej.



Uwagi końcowe:


1. Za realizację programu odpowiedzialni są wychowawcy klas, nauczyciele przedmiotów, pedagog szkolny i inni pedagogiczni pracownicy szkoły ze sobą współpracujący.

2. Nauczyciele przedmiotów zobowiązani są do wykorzystania treści programowych do realizacji programu wychowawczego.

3. Realizacja zadań wychowawczych przebiega przy współpracy z rodzicami.

4. Program ma charakter ewaluacyjny (ewaluacji dokonuje zespół wychowawczy).

5. Nadzór nad realizacją programu sprawuje dyrektor szkoły.

6. Procedury postępowania w przypadku naruszenia norm i zasad, ujętych w szkolnym programie profilaktyczno – wychowawczym zostały uwzględnione w statucie szkoły.


Zatwierdzony do realizacji przez Radę Pedagogiczną 1.09.2017 r.