Regulaminy i procedury


PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA

opublikowane: 27 sie 2021, 07:39 przez Jarosław Lipiński   [ zaktualizowane 30 sie 2021, 07:22 ]


Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marynarki Wojennej RP

ul. Narutowicza 10, ul. Witosa 12, 72-600 Świnoujście

tel/fax 91 321-40-19 (A), 91 321 47 14 (B)               E-mail: sekretariat@pracowniasp1.pl


              Świnoujście, 30.08.2021 r.


PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA III

na terenie Szkoły Podstawowej nr 1 im. RP w Świnoujściu

w okresie pandemii Covid - 19

na rok szkolny 2021/2022


Na podstawie: Wytycznych MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych - tryb pełny stacjonarny


Ogólne zasady dla szkół i placówek: 


 • Szczepienie − rekomendowane dla pracowników szkół oraz uczniów w określonych grupach wiekowych. 

 • Dezynfekcja − przed i po zajęciach mycie powierzchni detergentem lub dezynfekcja środkiem dezynfekującym. 

 • Dystans − minimalna odległość pomiędzy osobami: 1,5 m. 

 • Higiena − częste mycie rąk (lub dezynfekcja rąk), ochrona podczas kichania i kaszlu, unikanie dotykania oczu, nosa i ust. 

 • Maseczka − w przestrzeniach wspólnych, gdy nie można zachować dystansu. 

 • Wietrzenie − przed, po i w trakcie zajęć oraz przerw, a także w dni wolne od zajęć. 


Procedura organizacji pracy Szkoły

1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz gdy nie został nałożony na niego obowiązek kwarantanny lub izolacji domowej. 

2. Rekomenduje się, o ile to możliwe, ograniczenie korzystania z transportu publicznego na rzecz pojazdów prywatnych, przemieszczania się pieszo oraz środkami indywidualnymi z zachowaniem zasad bezpieczeństwa (rower, hulajnoga). 

3. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz gdy nie został nałożony na nich obowiązek kwarantanny lub izolacji domowej. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej. 

4. Przy wejściu do budynku szkoły należy zamieścić informację o obowiązku dezynfekowania rąk oraz instrukcję użycia środka dezynfekującego. Wszystkim należy umożliwić skorzystanie z płynu do dezynfekcji rąk oraz regularnie napełniać dozowniki. Rekomenduje się, aby uczniowie po przyjściu do szkoły w pierwszej kolejności myli ręce wodą z mydłem. 

5. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do budynku szkoły lub na teren szkoły zgodnie z Procedurą postępowania dotyczącą zasad odbierania dzieci ze szkoły, zachowując zasady: 

a) 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi, 

b) dystans od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m, 

c) dystans od pracowników szkoły min. 1,5 m, 

d) opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących zasad związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli, m.in. stosować środki ochronne w postaci maseczek oraz dezynfekować ręce lub użyć rękawiczek jednorazowych. 

6. Rodzice mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w maseczki do zastosowania w przestrzeni publicznej (zgodnie z aktualnymi przepisami prawa) oraz w przestrzeni wspólnej szkoły, gdy nie ma możliwości zachowania dystansu. 

7. Należy ograniczyć, do niezbędnego minimum, przebywanie w szkole osób z zewnątrz (tylko osoby bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej). Są one zobowiązane do zastosowania środków ochronnych (maseczki), zachowania dystansu od innych osób (min. 1,5 m) oraz przebywania w wyznaczonych obszarach szkoły. Dodatkowo zaleca się dezynfekcję rąk lub użycie rękawiczek jednorazowych. 

8. Należy zapewnić sposoby szybkiej, skutecznej komunikacji z opiekunami ucznia. Rekomendowany jest kontakt z wykorzystaniem technik komunikacji na odległość (telefon, e-dziennik). 

9. Rekomenduje się posiadanie termometru bezdotykowego i dezynfekowanie go po użyciu w danej grupie. 

10. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych (w szczególności temperatura powyżej 38°C, kaszel, duszności), należy odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu (izolatka), zapewniając min. 2 m odległości od innych osób i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności pilnego odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu). 

11. Należy zapewnić taką organizację pracy i jej koordynację, która umożliwi zachowanie dystansu między osobami przebywającymi na terenie szkoły, szczególnie w miejscach wspólnych, i ograniczy gromadzenie się uczniów na terenie szkoły. W miarę możliwości, sale i węzły sanitarne powinny być wyznaczone dla poszczególnych klas w sposób umożliwiający zachowanie zasady dystansu społecznego. 

12. W miarę możliwości należy ustalić indywidualny harmonogram/plan dnia (lub tygodnia) dla danej klasy, uwzględniający m.in.: − godziny przychodzenia i wychodzenia ze szkoły, − korzystanie z przerw (nie rzadziej niż co 45 min), − korzystanie ze stołówki szkolnej, − zajęcia na boisku. 

13. W miarę możliwości jedna grupa uczniów (klasa) przebywa w wyznaczonej i stałej sali, a do grupy przyporządkowani są ci sami nauczyciele, którzy nie prowadzą zajęć stacjonarnych w innych klasach. 14. W salach lekcyjnych, w których zajęcia prowadzą różni nauczyciele, rekomenduje się: 

− zachowanie odległości między stolikiem nauczyciela a ławkami uczniów, co najmniej 1,5 m, 

− pozostawienie wolnej ławki w bezpośrednim sąsiedztwie stolika nauczyciela, 

− przed rozpoczęciem zajęć zdezynfekowanie powierzchni dotykowej biurka nauczyciela, 

− w miarę możliwości ograniczenie przemieszczania się nauczyciela pomiędzy ławkami uczniów, −w miarę potrzeby zapewnienie nauczycielowi maseczek, rękawiczek jednorazowych lub środków do dezynfekcji rąk przez pracodawcę. 

15. Bezwzględnie obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust. 16. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować, należy usunąć lub uniemożliwić do nich dostęp. 

17. Sprzęt i materiały wykorzystywane podczas zajęć praktycznych w szkołach należy czyścić lub dezynfekować. 

18. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce. Uczniowie nie mogą wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. Przybory i podręczniki można zostawiać w szkole, kiedy uczeń wraca do domu. 19.Infrastruktura szkoły, sprzęt i przybory sportowe muszą być regularnie czyszczone z użyciem wody z detergentem lub innych środków dezynfekujących. W sali gimnastycznej podłoga powinna być myta przy użyciu wody z detergentem lub zdezynfekowana po każdym dniu zajęć, a używany sprzęt sportowy – po każdym jego użyciu przez daną klasę. 

20. Należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w czasie zajęć i podczas przerwy. 

21.Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobyt na świeżym powietrzu na terenie szkoły. 

22.Rekomenduje się organizację wyjść w miejsca otwarte, np. park, las, tereny zielone, z zachowaniem dystansu od osób trzecich oraz zasad obowiązujących w przestrzeni publicznej. Należy unikać wyjść grupowych i wycieczek do zamkniętych przestrzeni z infrastrukturą, która uniemożliwia zachowanie dystansu społecznego. 

23. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, należy zrezygnować z ćwiczeń i gier kontaktowych. 

24 Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach należy dopilnować, aby dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym, natomiast opiekunowie dziecka powinni zadbać o regularne czyszczenie (pranie lub dezynfekcję) zabawki, rzeczy. 25.Szatnie szkolne zostają wyłączone z użytkowania. Uczniowie korzystają ze swoich szafek.

26. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej, w miarę możliwości w grupach uczniów z danej klasy oraz w razie potrzeby w innych salach dydaktycznych, które nie są wykorzystywane do bieżącej nauki. Świetlice należy wietrzyć (nie rzadziej niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci w świetlicy), w tym w szczególności przed przyjęciem dzieci oraz po przeprowadzeniu prac porządkowych – czyszczenie przy użyciu wody z detergentem lub dezynfekcji. 

27.Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni ograniczyć do minimum kontakty z uczniami oraz nauczycielami. W przestrzeni wspólnej rekomenduje się stosowanie maseczki.

28. Należy ustalić i upowszechnić zasady realizacji zajęć pozalekcyjnych organizowanych w szkole. Nie powinny odbywać się one w trakcie zajęć obowiązkowych szkoły, a po ich zakończeniu. Rekomenduje się organizację zajęć pozalekcyjnych w małych grupach lub w oddziałach klasowych, z zachowaniem ograniczeń, zakazów i nakazów przeciwepidemicznych. Przed rozpoczęciem i po zakończeniu tych zajęć – mycie i dezynfekcja powierzchni dotykowych oraz dokładne wietrzenie sal. 

29. Należy ustalić i upowszechnić zasady korzystania z biblioteki szkolnej oraz godziny jej pracy, uwzględniając konieczny okres 2 dni kwarantanny dla książek i innych materiałów przechowywanych w bibliotekach. 

30.Należy we współpracy z pielęgniarką środowiska nauczania i wychowania ustalić i upowszechnić zasady korzystania z gabinetu profilaktyki zdrowotnej oraz godziny jego pracy, uwzględniając wymagania określone w przepisach prawa oraz aktualnych wytycznych m.in. Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia. 

31. Jeżeli w szkole funkcjonują źródełka lub fontanny wody do picia decyzja o ich użytkowaniu musi być poddawana bieżącej ocenie, która uwzględnia aktualną sytuację epidemiologiczną. Dopuszcza się udostępnianie urządzeń dystrybuujących wodę wodociągową do picia. Rekomenduje się korzystanie przez uczniów z bezdotykowych źródełek i fontann wody pitnej lub z innych dystrybutorów pod nadzorem opiekuna. 

32. Dyrektor szkoły wprowadza dodatkowe środki ostrożności dotyczące funkcjonowania w szkole dzieci z chorobami przewlekłymi, w porozumieniu z ich rodzicami/opiekunami prawnymi, np.:

 - obowiązek zachowania dystansu podczas zajęć lekcyjnych, w świetlicy, 

- w przypadku braku możliwości zachowania dystansu w miejscach wspólnie użytkowanych, tj. podczas zajęć lekcyjnych, w świetlicy, na korytarzach, w szatni – obowiązek osłony ust i nosa maseczką. 

Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni 


1. Przy wejściu głównym należy umieścić numer do kontaktu z inspekcją sanitarną w sprawie koronawirusa +48 22 25 00 115 oraz numery alarmowe 999, 112. 

2. Należy dopilnować, aby wszystkie osoby trzecie, w tym rodzice uczniów, które wchodzą do szkoły, dezynfekowały dłonie lub zakładały rękawiczki ochronne, miały zakryte usta i nos maseczką oraz nie przekraczały obowiązujących stref przebywania. Należy zapewnić regularne napełnianie dozowników z płynem do dezynfekcji. 

3. Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robili to uczniowie, w pierwszej kolejności po przyjściu do szkoły oraz szczególnie przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety. Należy zapewnić regularne napełnianie dozowników z mydłem. 

4. Należy monitorować codzienne prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal zajęć, pomieszczeń sanitarnohigienicznych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatur, włączników. 

5. Należy monitorować codzienne wietrzenie sal i korytarzy, ze szczególnym uwzględnieniem zapewnienia bezpieczeństwa uczniom w czasie, gdy okna są otwarte. 

6. W przypadku szkół wyposażonych w systemy wentylacyjno-klimatyzacyjne, zalecane jest przeprowadzenie kontroli pracy systemu przed rozpoczęciem jego działania (koniecznie przed rozpoczęciem roku szkolnego), w tym przeglądu technicznego i sanitarnego (m.in. kontrola szczelności systemu oraz zgodnie z zaleceniami producenta wymiana filtrów powietrza), a w trakcie użytkowania stały monitoring bezpieczeństwa systemu. 

7. Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów, tak aby uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji. 

8. W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych należy wywiesić plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje dezynfekcji. 

9. Należy na bieżąco dbać o czystość urządzeń sanitarno-higienicznych, w tym ich czyszczenie z użyciem detergentu lub dezynfekcję. 

10. Jeżeli na terenie szkoły uczniowie i pracownicy używają masek lub rękawic jednorazowych, należy zapewnić miejsca/pojemniki do ich wyrzucania. 

11. Sale lekcyjne należy wietrzyć nie rzadziej niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci w sali, w tym również przed rozpoczęciem zajęć. 

12. Jeżeli z pomieszczeń szkoły korzysta podmiot zewnętrzny, należy zobowiązać go do przeprowadzenia dezynfekcji pomieszczeń, użytych przyrządów i sprzętów należących do szkoły, jak również do wietrzenia tych pomieszczeń. 


Gastronomia 


1. Przy organizacji żywienia w szkole (stołówka szkolna, kuchnia, jadalnia i inne pomieszczenia przeznaczone na spożycie ciepłych posiłków), obok warunków higienicznych wymaganych przepisami prawa odnoszącymi się do funkcjonowania żywienia zbiorowego, dodatkowo należy wprowadzić zasady szczególnej ostrożności dotyczące zabezpieczenia pracowników. Powinna być zachowana odpowiednia odległość stanowisk pracy wynosząca min. 1,5 m, a jeśli to niemożliwe – zapewnienie środków ochrony osobistej. Szczególną uwagę należy zwrócić na utrzymanie wysokiej higieny stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców, a także higieny osobistej. W przypadku kontaktu z uczniami i innymi pracownikami szkoły pracownicy gastronomii powinni stosować maseczkę (rekomendowane maseczki chirurgiczne). 

2. Osobom pracującym w kuchni i na stołówce zaleca się częste i dokładne mycie rąk wodą z mydłem albo dezynfekowanie osuszonych dłoni środkiem na bazie alkoholu (min. 60%). 

3. Korzystanie z posiłków powinno odbywać się w miejscach do tego przeznaczonych, zapewniających prawidłowe warunki sanitarno-higieniczne, zgodnie z zaleceniami w czasie epidemii. Spożywanie posiłków powinno odbywać się w tych samych grupach i z zachowaniem dystansu. Odległość między stolikami powinna wynosić co najmniej 1,5 m, chyba że między stolikami znajduje się przegroda o wysokości co najmniej 1 m, licząc od powierzchni stolika. Przy zmianowym wydawaniu posiłków konieczne jest czyszczenie blatów stołów i poręczy krzeseł po każdej grupie. 

4. W przypadku braku innych możliwości organizacyjnych dopuszcza się spożywanie posiłków przez dzieci w salach lekcyjnych, z zachowaniem zasad bezpiecznego i higienicznego spożycia posiłku. 

5. Dzieci mogą spożywać posiłki i napoje przyniesione z domu. Posiłki mogą być przynoszone w pojemnikach prywatnych i w nich spożywane. 

6. Nie należy organizować poczęstunków oraz wspólnej degustacji potraw. 

7. Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć w zmywarce z dodatkiem detergentu, w temperaturze min. 60°C lub je wyparzać. Jeżeli szkoła nie posiada zmywarki, wielorazowe naczynia i sztućce należy umyć w gorącej wodzie z dodatkiem detergentu i wyparzyć. Jeżeli żywność zapewniona jest przez firmę zewnętrzną, a szkoła nie posiada zastawy stołowej wielorazowej, należy stosować jednorazowe naczynia i sztućce. 

8. Od dostawców cateringu należy wymagać pojemników i sztućców jednorazowych. Wymaganie to dotyczy szkół, w których nie jest możliwe zapewnienie właściwych warunków mycia naczyń i sztućców, porcjowania/nakładania dostarczonych posiłków. Należy zadbać o odpowiednie segregowanie zużytych pojemników i sztućców. 

9. Należy usunąć dodatki (np. cukier, jednorazowe sztućce, wazoniki, serwetki) z obszaru sali jadalnej. Mogą być one wydawanie tylko bezpośrednio przez obsługę. W stołówce należy zrezygnować z samoobsługi i dozowników do samodzielnego nalewania napojów. Dania i produkty muszą być podawane przez osobę do tego wyznaczoną/obsługę stołówki. 

10. Jeżeli posiłki dostarczane przez firmę cateringową do tej pory były przywożone w pojemnikach zbiorczych, następnie rozkładane i podawane z wykorzystaniem talerzy i sztućców będących na wyposażeniu szkoły, to taki sposób podawania posiłków może być kontynuowany, pod warunkiem że naczynia i sztućce wielorazowego użytku stosowane w danej szkole będą myte zgodnie z zaleceniem wskazanym powyżej. 

11. Szczególną uwagę należy zwrócić na utrzymanie wysokiej higieny mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców. 


Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników 


1. Wszyscy pracownicy powinni zostać poinstruowani o zasadach wynikających z Procedur oraz wprowadzonych w szkole szczegółowych rozwiązań. 

2. Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie osoby bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz gdy nie mają nałożonego obowiązku kwarantanny lub izolacji domowej. 

3. W miarę możliwości podczas organizowania pracy pracownikom powyżej 60. roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi, które zaliczają osobę do grupy tzw. podwyższonego ryzyka, należy zastosować rozwiązania minimalizujące ryzyko zakażenia (np. nieangażowanie w dyżury podczas przerw międzylekcyjnych, a w przypadku pracowników administracji w miarę możliwości praca zdalna). 4. Należy wyznaczyć i przygotować (m.in. wyposażenie w środki ochrony i płyn dezynfekujący) pomieszczenie lub wydzielić miejsce, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku zaobserwowania objawów infekcji dróg oddechowych. 

5. Pracownicy szkoły powinni zostać poinstruowani, że w przypadku wystąpienia objawów infekcji lub choroby zakaźnej powinni pozostać w domu i skontaktować się z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać poradę medyczną, z której będą wynikały dalsze czynności dla pracownika (oraz powiadomić pracodawcę o nieobecności). W razie pogarszania się stanu zdrowia należy zadzwonić pod nr 999 lub 112. 

6. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów infekcji dróg oddechowych dyrektor szkoły w trybie natychmiastowym odsuwa go od wykonywanych czynności, kieruje do domu i informuje o konieczności pozostania w domu oraz kontaktu z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej (uzyskanie porady medycznej, z której będą wynikały dalsze czynności dla pracownika). W razie nagłego pogarszania się stanu zdrowia należy zadzwonić pod nr 999 lub 112. 7. W przypadku pracowników z potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, którzy mieli kontakt z innymi osobami w szkole, dyrektor powinien skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną. 

8. Należy bezwzględnie zastosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego w zakresie dodatkowych działań i procedur związanych z zaistniałym przypadkiem. 

9. Zaleca się ustalenie miejsca, w którym przebywała osoba z niepokojącymi objawami sugerującymi zakażenie koronawirusem, oraz przeprowadzenie dodatkowego sprzątania zgodnie z procedurami zakładowymi, a także zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.). 

10. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego*. 

* Ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach szkoły, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie, i zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie www.gov.pl/koronawirus oraz www.gis.gov.pl odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

11. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia dostępnych na stronach www.gov.pl/koronawirus oraz www.gis.gov.pl, a także obowiązujących przepisów prawa. 


Regulamin edukacji zdalnej

opublikowane: 5 lis 2020, 02:19 przez Jarosław Lipiński

Świnoujście, 26.10.2020 r.


Regulamin edukacji zdalnej

 1. Postanowienia ogólne.


 1. Niniejszy regulamin powstał na podstawie ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI I NAUKI z dnia 23 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 określa zasady i warunki i kształcenia na odległość dla Uczniów i Nauczycieli w Szkole Podstawowej nr 1 im. Marynarki Wojennej RP w Świnoujściu.

 2. Administratorem danych przetwarzanych w ramach edukacji zdalnej jest Szkoła. Zakres przetwarzanych danych osobowych w tej sytuacji to: imię, nazwisko, login użytkownika oraz nazwa Szkoły. Dodatkowe informacje dotyczące zasad przetwarzania
  i ochrony danych osobowych podane są w Polityce prywatności dostępnej na stronie www Szkoły.

 3. Administratorem danych przetwarzanych w narzędziach, systemach, aplikacjach służących do kształcenia na odległość jest dostawca danego rozwiązania. Należy dokładnie zapoznać się z regulaminami i Politykami prywatności dostawców usług i rozwiązań służących
  do zdalnego nauczania, z których korzystają uczniowie i nauczyciele.

 4. Szkoła zapewnia narzędzia umożliwiające nauczycielom prowadzenie zajęć zdalnych
  oraz bezpieczną komunikację z uczniami i rodzicami, wdrażając je kompleksowo w całej placówce.

 5. Nauczyciel musi pamiętać o bezpiecznym korzystaniu z komputerów i innych urządzeń zarówno wtedy, gdy zapewnił mu je pracodawca, jak i wtedy, gdy korzysta z własnych.

 6. Nauczyciel może przetwarzać dane osobowe uczniów i ich rodziców tylko w celach związanych z wykonywaniem swoich obowiązków służbowych. 


 1. Warunki korzystania z systemu zdalnego nauczania


 1. Korzystanie z usługi jest bezpłatne.

 2. Warunkiem korzystania z usługi jest: 

 1. posiadanie statusu ucznia Szkoły,

 2. posiadanie adresu poczty elektronicznej ucznia,

 3. założenie indywidualnego konta dla każdego ucznia, pozwalającego na dostęp do zajęć     realizowanych online,

 4. założone, indywidualne konta dla każdego z nauczycieli. Komunikacja ze szkołą i wymiana służbowych danych nie powinna odbywać się przez prywatne konta pocztowe nauczycieli.

 5. akceptacja niniejszego regulaminu.

 1. Szkoła wymaga od reprezentującego ucznia rodzica (opiekuna prawnego) podania danych do założenia konta w systemie zdalnego nauczania, ale tylko w zakresie niezbędnym do tego, aby to konto założyć.

 2. Szkolny administrator/dostawca usługi przydziela konto, hasło i wysyła dane konfiguracyjne na adres poczty elektronicznej rodzica lub ucznia oraz nauczyciela. Rodzic / przedstawiciel prawny ucznia  lub uczeń konfigurują usługę zgodnie z instrukcją na stronie logowania. Podczas pierwszego logowania, użytkownik (Uczeń lub przedstawiciel) zobowiązany jest do zmiany hasła na nowe, znane tylko jemu.

 3. Zaprzestanie świadczenia usług następuje:

 1. z chwilą rozwiązania stosunku pracy z nauczycielem,

 2. do 30 września roku, w którym uczeń ukończył szkołę,

 3. do maksymalnie 2 tygodni od chwili opuszczenia szkoły z przyczyn innych
  niż ukończenie,

 4. na pisemną, uzasadnioną prośbę przedstawiciela ustawowego skierowaną
  do  Dyrektora Szkoły.


 1. Narzędzia i zasady do prowadzenia bezpiecznej lekcji online 


 1. W lekcji mogą brać jedynie uczniowie z danej klasy, zidentyfikowani, podpisani imieniem
  i nazwiskiem. Nie mogą  w niej uczestniczyć osoby postronne.

 2. Właścicielem i prowadzącym lekcje jest nauczyciel i tylko on ma prawo do wyciszania uczestników i prezentowania swojego ekranu, chyba że tę możliwość udostępni innemu uczestnikowi lekcji.

 3. W systemie nauczyciel może jedynie publikować ogólne materiały edukacyjne, bez ujawniania jakichkolwiek danych osobowych uczniów lub rodziców (np. „zamieszczam zestaw ćwiczeń logopedycznych dla Ani i Franka”). Linki do lekcji nie powinny być publikowane na stronie lub fanpage Szkoły.

 4. Hasła do konta nie mogą być przekazywane osobom trzecim. Powinny być trudne do złamania, ale łatwe do zapamiętania.

 5. Do udziału w lekcji online konieczny jest mikrofon, poprzez który uczeń zgłasza swoją obecność. 

 6. Kamera powinna pokazywać tylko to, co faktycznie może być pokazane w trakcie lekcji. Dotyczy to także dzielenia ekranu. 

 7. Nauczyciel na bieżąco wpisuje temat do e-dziennika oraz sprawdza obecność na lekcji. Nauczyciel we frekwencji wpisuje obecność/nieobecność/spóźnienie.


 1. Środki bezpieczeństwa dla miejsc i narzędzi wykorzystywanych do zdalnego nauczania


 1. Nauczyciele prowadzą lekcje online i blogi na terenie szkoły, na sprzęcie komputerowym udostępnionym przez szkołę.

 2. Przechowując dane na sprzęcie, do którego mogą mieć dostęp inne osoby, należy używać mocnych haseł dostępowych, a przed odejściem od stanowiska pracy urządzenie powinno zostać zablokowane. Zalecane jest także skonfigurowanie automatycznego blokowania komputera po pewnym czasie bezczynności, oraz założenie odrębnych kont użytkowników w przypadku korzystania z komputera przez wiele osób.

 3. Gdy dane są przechowywane na urządzeniach przenośnych (np. pamięć USB), muszą być bezwzględnie szyfrowane i chronione hasłem, by zapewnić odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem.

 4. Prowadzenie zajęć zdalnych może wymagać korzystania przez nauczyciela z poczty elektronicznej do kontaktu z uczniami lub rodzicami. Nauczyciel powinien prowadzić taką korespondencję ze służbowej skrzynki pocztowej, którą zapewnia mu Szkoła. 

 5. Szczególną uwagę należy zwrócić na zabezpieczenie danych osobowych udostępnianych w przesyłanych wiadomościach. Zawsze przed wysłaniem wiadomości, należy upewnić się, czy niezbędne jest wysłanie danych osobowych, oraz że zamierza się wysyłać ją do właściwego adresata. Ponadto trzeba sprawdzić, czy w nazwie adresu e-mail adresata nie ma np. przestawionych lub pominiętych znaków tak, aby nie wysłać takiej wiadomości do osób nieupoważnionych. Podczas wysyłania korespondencji zbiorczej powinno się korzystać z opcji „UDW”, dzięki której odbiorcy wiadomości nie będą widzieć wzajemnie swoich adresów e-mail.

 6. W przypadku korzystania z domowej sieci WiFi, należy upewnić się, że została ona skonfigurowana w sposób minimalizujący ryzyko włamania, w szczególności:

 1. Korzystanie z Internetu powinno wymagać uwierzytelnienia, np. poprzez hasło,

 2. Hasło dostępu powinno składać się z co najmniej 8 znaków, w tym z dużych i małych liter oraz cyfr i znaków specjalnych,

 3. Jeśli to możliwe, należy zmienić login do panelu administracyjnego routera na własny.

 4. Dostęp do panelu administracyjnego routera jest możliwy wyłącznie z urządzeń znajdujących się w sieci domowej,

 5. Został zmieniony domyślny adres routera (najczęściej 192.168.1.1.) na inny,

 6. Porad i wsparcia w zakresie konfiguracji sieci domowej, w tym jej zabezpieczenia na potrzeby pracy zdalnej udziela szkolny administrator usługi.

 1. Minimalne wymagania dla urządzenia w zakresie bezpieczeństwa:

 1. Na urządzeniu jest legalne i aktualne oprogramowanie,

 2. Zostały włączone automatyczne aktualizacje,

 3. Została włączona zapora systemowa,

 4. Został zainstalowany i działa w tle program antywirusowy,

 5. Zalogowanie do systemu wymaga uwierzytelnienia z wykorzystaniem indywidualnego loginu i hasła użytkownika,

 6. Wyłączono autouzupełnianie i zapamiętywanie hasła w przeglądarce internetowej.

 1. Niedozwolone jest kształcenie na odległość w miejscach publicznych, jak kawiarnie (w tym internetowe), restauracje, galerie handlowe, gdzie osoby postronne mogłyby usłyszeć fragmenty rozmów lub zapoznać się z fragmentami zajęć.

 2. Działaniami zabronionymi w pracy z usługą są:

 1. wykorzystywanie usługi do wysyłania niechcianych wiadomości,

 2. udostępnianie treści objętych ochroną praw autorskich,

 3. przechowywanie, udostępnianie, rozpowszechnianie treści i materiałów zabronionych
  i niezgodnych z prawem.


 1. Etykieta i zasady na lekcjach online


 1. Lekcje odbywają się zgodnie z planem. Wszystkie lekcje są online (na żywo).

 2. Lekcja online trwa 30-45 minut, pozostały ewentualnie czas jednostki lekcyjnej to praca własna ucznia i przygotowanie się do następnej lekcji.

 3. Na lekcji online i na blogu nauczyciel realizuje podstawę programową. Na lekcjach wychowania fizycznego nauczyciel dobiera treści i metody do możliwości organizacyjnych i psychomotorycznych dzieci.

 4. Przed każdymi zajęciami wyłączamy wszystko, co mamy na komputerze lub komórce. To, co dzieje się w tle może rozpraszać i przeszkadzać w uczestnictwie w zajęciach. 

 5. Ekrany to teraz nasza klasa online – podobnie jak w szkole podczas lekcji, również tutaj NIE odzywamy się do siebie wulgarnie, nie wyśmiewamy innych, nie krytykujemy, nie obrażamy.

 6. Logujemy się zawsze swoim imieniem i nazwiskiem, nie podszywamy się pod nikogo innego, nie zmieniamy nicków w czasie lekcji. 

 7. Link i hasło do lekcji online jest indywidualne dla każdej klasy. Dla bezpieczeństwa wszystkich uczestników lekcji nie podajemy nikomu spoza klasy hasła dostępu do naszych zajęć.

 8. Lekcji nie wolno nagrywać, fotografować, robić printscreenów i upubliczniać. Złamanie tej ważnej zasady wiąże się nie tylko wykluczeniem z lekcji, ale też z konsekwencjami prawnymi.

 9. Głos na zajęciach zabieramy po kolei. Jest to ustalone przez osobę, która prowadzi zajęcia lub przez ucznia - poprzez zgłoszenia się do odpowiedzi.

 10. Nie podnosimy na siebie głosu. Ani mówiąc przez komunikator, ani w trakcie aktywności na forach - NIE PISZ CAPS LOCKIEM.

 11. Widzicie coś, co Was niepokoi? Reagujcie i informujcie o tym nauczyciela.

 12. Zajęcia online wymagają od nas wszystkich skupienia. Szanujmy swój czas i koncentrujmy się na tym, co dzieje się na zajęciach. Jeśli zajęcia będą zakłócane, nauczyciel może wyciszać klasę i dać dostęp do mikrofonu tylko wskazanym uczniom.  1. Postanowienia końcowe

 1. Użytkownicy przyjmują do wiadomości, że usługa może być monitorowana celem zapewnienia jej bezpieczeństwa i nienaruszalności prawa.

 2. Działania użytkownika naruszającego postanowienia niniejszego regulaminu mogą skutkować czasowym lub bezterminowym blokowaniem usługi, a także odpowiedzialnością prawną.

 3. Reklamacje, uwagi, komentarze oraz pytania dotyczące działania serwisu należy zgłaszać
  do Dyrektora Szkoły lub Administratora.

 4. Szkoła zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu w dowolnej chwili.
  O zmianach użytkownicy zostaną poinformowani drogą mailową.

 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

Na podstawie regulaminu opracowanego przez p. P. Glena.


Procedura postępowania w przypadku stwierdzenia naruszenia godności osobistej nauczyciela lub innego pracownika szkoły

opublikowane: 16 lut 2020, 04:02 przez Jarosław Lipiński   [ zaktualizowane 16 lut 2020, 04:03 ]

 1. Za naruszenie godności osobistej nauczyciela lub pracownika niepedagogicznego szkoły uznajemy:

 • lekceważące i obraźliwe zachowanie wobec ww. wyrażone w słowach lub gestach;

 • prowokacje pod adresem ww. wyrażone w  słowach lub gestach;

 • nagrywanie lub fotografowanie ww. pracowników szkoły bez ich wiedzy i zgody;

 • naruszanie ich prywatności i własności prywatnej;

 • użycie wobec nich przemocy fizycznej i psychicznej;

 • pomówienia i oszczerstwa wobec ww. pracowników;

 • naruszenie ich nietykalności osobistej.

2. Wobec powyższych zachowań podejmowane są następujące działania:

 • nauczyciel lub inny pracownik szkoły powiadamia wychowawcę klasy (w przypadku jego nieobecności powiadamia pedagoga/psychologa lub dyrektora szkoły);

 • wychowawca klasy niezwłocznie powiadamia rodziców/prawnych opiekunów o zaistniałej sytuacji, wzywa ich do szkoły, sporządza notatkę z rozmowy, pod którą podpisują się rodzice/prawni opiekunowie;

 • wychowawca klasy udziela uczniowi nagany za naruszenie postanowień statutu;

 • jeżeli uczeń został objęty dozorem kuratora, ten zostaje powiadomiony o zajściu przez pedagoga/psychologa;

 • w przypadku powtórzenia się nagannych zachowań wychowawca wzywa rodziców/prawnych opiekunów, sporządza notatkę z odbytej rozmowy oraz informuje dyrektora szkoły;

 • dyrektor szkoły udziela uczniowi nagany;

 • wychowawca obniża uczniowi ocenę z zachowania co najmniej o jeden stopień;

 • rodzice/prawni opiekunowie i uczeń podpisują ze szkołą kontrakt indywidualny, zawierający dalsze zasady współpracy stron;

 • w przypadku niedotrzymania postanowień kontraktu szkoła kieruje pismo do sądu rodzinnego z prośbą o rozeznanie sytuacji rodzinnej ucznia,

 • w przypadku stwierdzenia naruszenia prawa, tj. znieważenia nauczyciela, który podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych korzysta z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych, dyrektor szkoły jest obowiązany z urzędu występować w obronie nauczyciela, gdy ustalone dla nauczyciela uprawnienia zostaną naruszone.


Procedura kontaktów z rodzicami informator dla rodziców

opublikowane: 12 lut 2020, 10:25 przez Jarosław Lipiński   [ zaktualizowane 12 lut 2020, 10:26 ]

 1. Spotkania z rodzicami odbywają się w określonych terminach lub po wcześniejszym umówieniu wyłącznie na terenie szkoły. 

 2. Raz w tygodniu każdy nauczyciel o ustalonej godzinie jest do dyspozycji rodziców (o przybyciu na spotkanie rodzice informują sekretariat przynajmniej z jednodniowym wyprzedzeniem).

 3. Nauczyciel w trakcie lekcji i dyżurów międzylekcyjnych nie przyjmuje rodziców.

 4. Rodzic jest zobowiązany do regularnego kontaktowania się z wychowawcą klasy oraz - w miarę potrzeb - z nauczycielami poszczególnych przedmiotów (zebrania, drzwi otwarte, dyżury).

 5. Nieobecność ucznia rodzice usprawiedliwiają w UONET+ w ciągu tygodnia.

 6. Nieobecność ucznia rodzice zgłaszają telefonicznie w sekretariacie lub drogą elektroniczną wychowawcy w pierwszym dniu nieobecności dziecka.

 7. Wychowawca w drugim dniu niezgłoszonej nieobecności ucznia w szkole informuje telefonicznie o tym fakcie rodziców.

 8. Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące funkcjonowania szkoły rodzice kierują kolejno do: wychowawcy klasy, dyrektora, organu nadzorującego szkołę.

 9. Rodzice i nauczyciele w trosce o poziom kontaktów i współpracy przestrzegają zasad przyjętej procedury.


Kontrakt z rodzicami

 • Jesteśmy dla siebie życzliwi.

 • Wspieramy się w swoich działaniach dydaktycznych i wychowawczych dla dobra dziecka.

 • Wspólnie poszukujemy sposobów rozwiązania problemów i konfliktów.

 • Jesteśmy otwarci na uwagi, sugestie, spostrzeżenia innych.


Procedura postępowania wobec osób wchodzących do budynku A i budynku B

opublikowane: 12 lut 2020, 10:15 przez Jarosław Lipiński   [ zaktualizowane 12 lut 2020, 10:27 ]

Załącznik nr 1

 do zarządzenia nr 5/2019

Dyrektora SzkołyProcedura postępowania wobec osób wchodzących do budynku A i budynku B Szkoły Podstawowej nr 1
w Świnoujściu  1. Każdy, kto nie jest aktualnie uczniem szkoły bądź pracownikiem szkoły, a wchodzi do budynku szkoły, jest osobą obcą (“gościem”).

 2. Osoba taka jest zobowiązana do wchodzenia do szkoły głównym wejściem i udania się do sekretariatu, w którymi informuje pracownika sekretariatu o celu wejścia do budynku szkoły.

 3. Pracownik sekretariatu powiadamia pracownika szkoły o przyjściu do niego “gościa”, ten oczekuje w sekretariacie na pracownika szkoły. Pracownik szkoły przychodzi do sekretariatu po “gościa” i odprowadza go po wizycie do drzwi szkoły. Pracownik sekretariatu ma obowiązek wpisania wizyty do “Księgi wejść” znajdującej się w sekretariacie szkoły, podając imię i nazwisko “gościa”, godzinę wejścia do szkoły oraz cel, godzinę wyjścia.

 4. Każda osoba w szkole w charakterze gościa jest zobowiązana nosić identyfikator z napisem “Gość”.

 5.  Rodzice dzieci przedszkolnych zaprowadzają i odbierają dziecko z właściwej sali, pozostawiają je pod opieką nauczyciela i niezwłocznie opuszczają budynek szkoły. 

 6. Rodzic lub opiekun zgłaszający się po dziecko, powinien oczekiwać na zakończenie zajęć przed wejściem do szkoły.

 7. Osoba wchodząca na teren szkoły nie może zakłócać toku pracy szkoły.

 8. W czasie zajęć lekcyjnych rodzice nie mogą wchodzić do budynku szkoły.

 9. Nauczyciele spotykają się z rodzicami tylko na swoich dyżurach po godzinie 14:25. 

 10. Rodzice nie mogą zaglądać do sal lekcyjnych podczas prowadzenia zajęć, wywoływać nauczycieli w celu przeprowadzenia z nimi rozmowy, wchodzić do szatni uczniowskich czy stołówki szkolnej.

 11. W przypadku, gdy osoba obca wzbudza poczucie zagrożenia lub stwarza realne zagrożenie dla osób przebywających w szkole, należy podjąć próbę wyprowadzenia jej z terenu szkoły. Przy odmowie wyjścia pracownik pełniący dyżur przy wejściu do szkoły zawiadamia natychmiast Dyrektora Szkoły. Dyrektor w przypadku odmowy dobrowolnego opuszczenia szkoły może wezwać Policję.

 12. Rodzic/opiekun prawny może wejść do budynku szkoły w celu odebrania dziecka ze świetlicy, dokonania wpłaty za obiady dla dziecka lub przyprowadzenia/odebrania dziecka-ucznia klasy I w pierwszych 3 tygodniach roku szkolnego.

 13. Obiad rodzicom/opiekunom wydawany jest w godzinach 12:50-13:15 lub 13:50-14:15.

 14. Rodzice uczniów niepełnosprawnych mogą przebywać w szkole w czasie lekcji przy sali lekcyjnej, w której dziecko jest obecne na zajęciach.

 15. Za prowadzenie “Księgi wejść i wyjść” odpowiada pracownik sekretariatu.

1-5 of 5