Regulaminy i procedury


Procedura postępowania w przypadku stwierdzenia naruszenia godności osobistej nauczyciela lub innego pracownika szkoły

opublikowane: 16 lut 2020, 04:02 przez Jarosław Lipiński   [ zaktualizowane 16 lut 2020, 04:03 ]

 1. Za naruszenie godności osobistej nauczyciela lub pracownika niepedagogicznego szkoły uznajemy:

 • lekceważące i obraźliwe zachowanie wobec ww. wyrażone w słowach lub gestach;

 • prowokacje pod adresem ww. wyrażone w  słowach lub gestach;

 • nagrywanie lub fotografowanie ww. pracowników szkoły bez ich wiedzy i zgody;

 • naruszanie ich prywatności i własności prywatnej;

 • użycie wobec nich przemocy fizycznej i psychicznej;

 • pomówienia i oszczerstwa wobec ww. pracowników;

 • naruszenie ich nietykalności osobistej.

2. Wobec powyższych zachowań podejmowane są następujące działania:

 • nauczyciel lub inny pracownik szkoły powiadamia wychowawcę klasy (w przypadku jego nieobecności powiadamia pedagoga/psychologa lub dyrektora szkoły);

 • wychowawca klasy niezwłocznie powiadamia rodziców/prawnych opiekunów o zaistniałej sytuacji, wzywa ich do szkoły, sporządza notatkę z rozmowy, pod którą podpisują się rodzice/prawni opiekunowie;

 • wychowawca klasy udziela uczniowi nagany za naruszenie postanowień statutu;

 • jeżeli uczeń został objęty dozorem kuratora, ten zostaje powiadomiony o zajściu przez pedagoga/psychologa;

 • w przypadku powtórzenia się nagannych zachowań wychowawca wzywa rodziców/prawnych opiekunów, sporządza notatkę z odbytej rozmowy oraz informuje dyrektora szkoły;

 • dyrektor szkoły udziela uczniowi nagany;

 • wychowawca obniża uczniowi ocenę z zachowania co najmniej o jeden stopień;

 • rodzice/prawni opiekunowie i uczeń podpisują ze szkołą kontrakt indywidualny, zawierający dalsze zasady współpracy stron;

 • w przypadku niedotrzymania postanowień kontraktu szkoła kieruje pismo do sądu rodzinnego z prośbą o rozeznanie sytuacji rodzinnej ucznia,

 • w przypadku stwierdzenia naruszenia prawa, tj. znieważenia nauczyciela, który podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych korzysta z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych, dyrektor szkoły jest obowiązany z urzędu występować w obronie nauczyciela, gdy ustalone dla nauczyciela uprawnienia zostaną naruszone.


Procedura kontaktów z rodzicami informator dla rodziców

opublikowane: 12 lut 2020, 10:25 przez Jarosław Lipiński   [ zaktualizowane 12 lut 2020, 10:26 ]

 1. Spotkania z rodzicami odbywają się w określonych terminach lub po wcześniejszym umówieniu wyłącznie na terenie szkoły. 

 2. Raz w tygodniu każdy nauczyciel o ustalonej godzinie jest do dyspozycji rodziców (o przybyciu na spotkanie rodzice informują sekretariat przynajmniej z jednodniowym wyprzedzeniem).

 3. Nauczyciel w trakcie lekcji i dyżurów międzylekcyjnych nie przyjmuje rodziców.

 4. Rodzic jest zobowiązany do regularnego kontaktowania się z wychowawcą klasy oraz - w miarę potrzeb - z nauczycielami poszczególnych przedmiotów (zebrania, drzwi otwarte, dyżury).

 5. Nieobecność ucznia rodzice usprawiedliwiają w UONET+ w ciągu tygodnia.

 6. Nieobecność ucznia rodzice zgłaszają telefonicznie w sekretariacie lub drogą elektroniczną wychowawcy w pierwszym dniu nieobecności dziecka.

 7. Wychowawca w drugim dniu niezgłoszonej nieobecności ucznia w szkole informuje telefonicznie o tym fakcie rodziców.

 8. Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące funkcjonowania szkoły rodzice kierują kolejno do: wychowawcy klasy, dyrektora, organu nadzorującego szkołę.

 9. Rodzice i nauczyciele w trosce o poziom kontaktów i współpracy przestrzegają zasad przyjętej procedury.


Kontrakt z rodzicami

 • Jesteśmy dla siebie życzliwi.

 • Wspieramy się w swoich działaniach dydaktycznych i wychowawczych dla dobra dziecka.

 • Wspólnie poszukujemy sposobów rozwiązania problemów i konfliktów.

 • Jesteśmy otwarci na uwagi, sugestie, spostrzeżenia innych.


Procedura postępowania wobec osób wchodzących do budynku A i budynku B

opublikowane: 12 lut 2020, 10:15 przez Jarosław Lipiński   [ zaktualizowane 12 lut 2020, 10:27 ]

Załącznik nr 1

 do zarządzenia nr 5/2019

Dyrektora SzkołyProcedura postępowania wobec osób wchodzących do budynku A i budynku B Szkoły Podstawowej nr 1
w Świnoujściu  1. Każdy, kto nie jest aktualnie uczniem szkoły bądź pracownikiem szkoły, a wchodzi do budynku szkoły, jest osobą obcą (“gościem”).

 2. Osoba taka jest zobowiązana do wchodzenia do szkoły głównym wejściem i udania się do sekretariatu, w którymi informuje pracownika sekretariatu o celu wejścia do budynku szkoły.

 3. Pracownik sekretariatu powiadamia pracownika szkoły o przyjściu do niego “gościa”, ten oczekuje w sekretariacie na pracownika szkoły. Pracownik szkoły przychodzi do sekretariatu po “gościa” i odprowadza go po wizycie do drzwi szkoły. Pracownik sekretariatu ma obowiązek wpisania wizyty do “Księgi wejść” znajdującej się w sekretariacie szkoły, podając imię i nazwisko “gościa”, godzinę wejścia do szkoły oraz cel, godzinę wyjścia.

 4. Każda osoba w szkole w charakterze gościa jest zobowiązana nosić identyfikator z napisem “Gość”.

 5.  Rodzice dzieci przedszkolnych zaprowadzają i odbierają dziecko z właściwej sali, pozostawiają je pod opieką nauczyciela i niezwłocznie opuszczają budynek szkoły. 

 6. Rodzic lub opiekun zgłaszający się po dziecko, powinien oczekiwać na zakończenie zajęć przed wejściem do szkoły.

 7. Osoba wchodząca na teren szkoły nie może zakłócać toku pracy szkoły.

 8. W czasie zajęć lekcyjnych rodzice nie mogą wchodzić do budynku szkoły.

 9. Nauczyciele spotykają się z rodzicami tylko na swoich dyżurach po godzinie 14:25. 

 10. Rodzice nie mogą zaglądać do sal lekcyjnych podczas prowadzenia zajęć, wywoływać nauczycieli w celu przeprowadzenia z nimi rozmowy, wchodzić do szatni uczniowskich czy stołówki szkolnej.

 11. W przypadku, gdy osoba obca wzbudza poczucie zagrożenia lub stwarza realne zagrożenie dla osób przebywających w szkole, należy podjąć próbę wyprowadzenia jej z terenu szkoły. Przy odmowie wyjścia pracownik pełniący dyżur przy wejściu do szkoły zawiadamia natychmiast Dyrektora Szkoły. Dyrektor w przypadku odmowy dobrowolnego opuszczenia szkoły może wezwać Policję.

 12. Rodzic/opiekun prawny może wejść do budynku szkoły w celu odebrania dziecka ze świetlicy, dokonania wpłaty za obiady dla dziecka lub przyprowadzenia/odebrania dziecka-ucznia klasy I w pierwszych 3 tygodniach roku szkolnego.

 13. Obiad rodzicom/opiekunom wydawany jest w godzinach 12:50-13:15 lub 13:50-14:15.

 14. Rodzice uczniów niepełnosprawnych mogą przebywać w szkole w czasie lekcji przy sali lekcyjnej, w której dziecko jest obecne na zajęciach.

 15. Za prowadzenie “Księgi wejść i wyjść” odpowiada pracownik sekretariatu.

1-3 of 3