Regulaminy i procedury


Regulamin edukacji zdalnej

opublikowane: 5 lis 2020, 02:19 przez Jarosław Lipiński

Świnoujście, 26.10.2020 r.


Regulamin edukacji zdalnej

 1. Postanowienia ogólne.


 1. Niniejszy regulamin powstał na podstawie ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI I NAUKI z dnia 23 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 określa zasady i warunki i kształcenia na odległość dla Uczniów i Nauczycieli w Szkole Podstawowej nr 1 im. Marynarki Wojennej RP w Świnoujściu.

 2. Administratorem danych przetwarzanych w ramach edukacji zdalnej jest Szkoła. Zakres przetwarzanych danych osobowych w tej sytuacji to: imię, nazwisko, login użytkownika oraz nazwa Szkoły. Dodatkowe informacje dotyczące zasad przetwarzania
  i ochrony danych osobowych podane są w Polityce prywatności dostępnej na stronie www Szkoły.

 3. Administratorem danych przetwarzanych w narzędziach, systemach, aplikacjach służących do kształcenia na odległość jest dostawca danego rozwiązania. Należy dokładnie zapoznać się z regulaminami i Politykami prywatności dostawców usług i rozwiązań służących
  do zdalnego nauczania, z których korzystają uczniowie i nauczyciele.

 4. Szkoła zapewnia narzędzia umożliwiające nauczycielom prowadzenie zajęć zdalnych
  oraz bezpieczną komunikację z uczniami i rodzicami, wdrażając je kompleksowo w całej placówce.

 5. Nauczyciel musi pamiętać o bezpiecznym korzystaniu z komputerów i innych urządzeń zarówno wtedy, gdy zapewnił mu je pracodawca, jak i wtedy, gdy korzysta z własnych.

 6. Nauczyciel może przetwarzać dane osobowe uczniów i ich rodziców tylko w celach związanych z wykonywaniem swoich obowiązków służbowych. 


 1. Warunki korzystania z systemu zdalnego nauczania


 1. Korzystanie z usługi jest bezpłatne.

 2. Warunkiem korzystania z usługi jest: 

 1. posiadanie statusu ucznia Szkoły,

 2. posiadanie adresu poczty elektronicznej ucznia,

 3. założenie indywidualnego konta dla każdego ucznia, pozwalającego na dostęp do zajęć     realizowanych online,

 4. założone, indywidualne konta dla każdego z nauczycieli. Komunikacja ze szkołą i wymiana służbowych danych nie powinna odbywać się przez prywatne konta pocztowe nauczycieli.

 5. akceptacja niniejszego regulaminu.

 1. Szkoła wymaga od reprezentującego ucznia rodzica (opiekuna prawnego) podania danych do założenia konta w systemie zdalnego nauczania, ale tylko w zakresie niezbędnym do tego, aby to konto założyć.

 2. Szkolny administrator/dostawca usługi przydziela konto, hasło i wysyła dane konfiguracyjne na adres poczty elektronicznej rodzica lub ucznia oraz nauczyciela. Rodzic / przedstawiciel prawny ucznia  lub uczeń konfigurują usługę zgodnie z instrukcją na stronie logowania. Podczas pierwszego logowania, użytkownik (Uczeń lub przedstawiciel) zobowiązany jest do zmiany hasła na nowe, znane tylko jemu.

 3. Zaprzestanie świadczenia usług następuje:

 1. z chwilą rozwiązania stosunku pracy z nauczycielem,

 2. do 30 września roku, w którym uczeń ukończył szkołę,

 3. do maksymalnie 2 tygodni od chwili opuszczenia szkoły z przyczyn innych
  niż ukończenie,

 4. na pisemną, uzasadnioną prośbę przedstawiciela ustawowego skierowaną
  do  Dyrektora Szkoły.


 1. Narzędzia i zasady do prowadzenia bezpiecznej lekcji online 


 1. W lekcji mogą brać jedynie uczniowie z danej klasy, zidentyfikowani, podpisani imieniem
  i nazwiskiem. Nie mogą  w niej uczestniczyć osoby postronne.

 2. Właścicielem i prowadzącym lekcje jest nauczyciel i tylko on ma prawo do wyciszania uczestników i prezentowania swojego ekranu, chyba że tę możliwość udostępni innemu uczestnikowi lekcji.

 3. W systemie nauczyciel może jedynie publikować ogólne materiały edukacyjne, bez ujawniania jakichkolwiek danych osobowych uczniów lub rodziców (np. „zamieszczam zestaw ćwiczeń logopedycznych dla Ani i Franka”). Linki do lekcji nie powinny być publikowane na stronie lub fanpage Szkoły.

 4. Hasła do konta nie mogą być przekazywane osobom trzecim. Powinny być trudne do złamania, ale łatwe do zapamiętania.

 5. Do udziału w lekcji online konieczny jest mikrofon, poprzez który uczeń zgłasza swoją obecność. 

 6. Kamera powinna pokazywać tylko to, co faktycznie może być pokazane w trakcie lekcji. Dotyczy to także dzielenia ekranu. 

 7. Nauczyciel na bieżąco wpisuje temat do e-dziennika oraz sprawdza obecność na lekcji. Nauczyciel we frekwencji wpisuje obecność/nieobecność/spóźnienie.


 1. Środki bezpieczeństwa dla miejsc i narzędzi wykorzystywanych do zdalnego nauczania


 1. Nauczyciele prowadzą lekcje online i blogi na terenie szkoły, na sprzęcie komputerowym udostępnionym przez szkołę.

 2. Przechowując dane na sprzęcie, do którego mogą mieć dostęp inne osoby, należy używać mocnych haseł dostępowych, a przed odejściem od stanowiska pracy urządzenie powinno zostać zablokowane. Zalecane jest także skonfigurowanie automatycznego blokowania komputera po pewnym czasie bezczynności, oraz założenie odrębnych kont użytkowników w przypadku korzystania z komputera przez wiele osób.

 3. Gdy dane są przechowywane na urządzeniach przenośnych (np. pamięć USB), muszą być bezwzględnie szyfrowane i chronione hasłem, by zapewnić odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem.

 4. Prowadzenie zajęć zdalnych może wymagać korzystania przez nauczyciela z poczty elektronicznej do kontaktu z uczniami lub rodzicami. Nauczyciel powinien prowadzić taką korespondencję ze służbowej skrzynki pocztowej, którą zapewnia mu Szkoła. 

 5. Szczególną uwagę należy zwrócić na zabezpieczenie danych osobowych udostępnianych w przesyłanych wiadomościach. Zawsze przed wysłaniem wiadomości, należy upewnić się, czy niezbędne jest wysłanie danych osobowych, oraz że zamierza się wysyłać ją do właściwego adresata. Ponadto trzeba sprawdzić, czy w nazwie adresu e-mail adresata nie ma np. przestawionych lub pominiętych znaków tak, aby nie wysłać takiej wiadomości do osób nieupoważnionych. Podczas wysyłania korespondencji zbiorczej powinno się korzystać z opcji „UDW”, dzięki której odbiorcy wiadomości nie będą widzieć wzajemnie swoich adresów e-mail.

 6. W przypadku korzystania z domowej sieci WiFi, należy upewnić się, że została ona skonfigurowana w sposób minimalizujący ryzyko włamania, w szczególności:

 1. Korzystanie z Internetu powinno wymagać uwierzytelnienia, np. poprzez hasło,

 2. Hasło dostępu powinno składać się z co najmniej 8 znaków, w tym z dużych i małych liter oraz cyfr i znaków specjalnych,

 3. Jeśli to możliwe, należy zmienić login do panelu administracyjnego routera na własny.

 4. Dostęp do panelu administracyjnego routera jest możliwy wyłącznie z urządzeń znajdujących się w sieci domowej,

 5. Został zmieniony domyślny adres routera (najczęściej 192.168.1.1.) na inny,

 6. Porad i wsparcia w zakresie konfiguracji sieci domowej, w tym jej zabezpieczenia na potrzeby pracy zdalnej udziela szkolny administrator usługi.

 1. Minimalne wymagania dla urządzenia w zakresie bezpieczeństwa:

 1. Na urządzeniu jest legalne i aktualne oprogramowanie,

 2. Zostały włączone automatyczne aktualizacje,

 3. Została włączona zapora systemowa,

 4. Został zainstalowany i działa w tle program antywirusowy,

 5. Zalogowanie do systemu wymaga uwierzytelnienia z wykorzystaniem indywidualnego loginu i hasła użytkownika,

 6. Wyłączono autouzupełnianie i zapamiętywanie hasła w przeglądarce internetowej.

 1. Niedozwolone jest kształcenie na odległość w miejscach publicznych, jak kawiarnie (w tym internetowe), restauracje, galerie handlowe, gdzie osoby postronne mogłyby usłyszeć fragmenty rozmów lub zapoznać się z fragmentami zajęć.

 2. Działaniami zabronionymi w pracy z usługą są:

 1. wykorzystywanie usługi do wysyłania niechcianych wiadomości,

 2. udostępnianie treści objętych ochroną praw autorskich,

 3. przechowywanie, udostępnianie, rozpowszechnianie treści i materiałów zabronionych
  i niezgodnych z prawem.


 1. Etykieta i zasady na lekcjach online


 1. Lekcje odbywają się zgodnie z planem. Wszystkie lekcje są online (na żywo).

 2. Lekcja online trwa 30-45 minut, pozostały ewentualnie czas jednostki lekcyjnej to praca własna ucznia i przygotowanie się do następnej lekcji.

 3. Na lekcji online i na blogu nauczyciel realizuje podstawę programową. Na lekcjach wychowania fizycznego nauczyciel dobiera treści i metody do możliwości organizacyjnych i psychomotorycznych dzieci.

 4. Przed każdymi zajęciami wyłączamy wszystko, co mamy na komputerze lub komórce. To, co dzieje się w tle może rozpraszać i przeszkadzać w uczestnictwie w zajęciach. 

 5. Ekrany to teraz nasza klasa online – podobnie jak w szkole podczas lekcji, również tutaj NIE odzywamy się do siebie wulgarnie, nie wyśmiewamy innych, nie krytykujemy, nie obrażamy.

 6. Logujemy się zawsze swoim imieniem i nazwiskiem, nie podszywamy się pod nikogo innego, nie zmieniamy nicków w czasie lekcji. 

 7. Link i hasło do lekcji online jest indywidualne dla każdej klasy. Dla bezpieczeństwa wszystkich uczestników lekcji nie podajemy nikomu spoza klasy hasła dostępu do naszych zajęć.

 8. Lekcji nie wolno nagrywać, fotografować, robić printscreenów i upubliczniać. Złamanie tej ważnej zasady wiąże się nie tylko wykluczeniem z lekcji, ale też z konsekwencjami prawnymi.

 9. Głos na zajęciach zabieramy po kolei. Jest to ustalone przez osobę, która prowadzi zajęcia lub przez ucznia - poprzez zgłoszenia się do odpowiedzi.

 10. Nie podnosimy na siebie głosu. Ani mówiąc przez komunikator, ani w trakcie aktywności na forach - NIE PISZ CAPS LOCKIEM.

 11. Widzicie coś, co Was niepokoi? Reagujcie i informujcie o tym nauczyciela.

 12. Zajęcia online wymagają od nas wszystkich skupienia. Szanujmy swój czas i koncentrujmy się na tym, co dzieje się na zajęciach. Jeśli zajęcia będą zakłócane, nauczyciel może wyciszać klasę i dać dostęp do mikrofonu tylko wskazanym uczniom.  1. Postanowienia końcowe

 1. Użytkownicy przyjmują do wiadomości, że usługa może być monitorowana celem zapewnienia jej bezpieczeństwa i nienaruszalności prawa.

 2. Działania użytkownika naruszającego postanowienia niniejszego regulaminu mogą skutkować czasowym lub bezterminowym blokowaniem usługi, a także odpowiedzialnością prawną.

 3. Reklamacje, uwagi, komentarze oraz pytania dotyczące działania serwisu należy zgłaszać
  do Dyrektora Szkoły lub Administratora.

 4. Szkoła zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu w dowolnej chwili.
  O zmianach użytkownicy zostaną poinformowani drogą mailową.

 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

Na podstawie regulaminu opracowanego przez p. P. Glena.


Procedura postępowania w przypadku stwierdzenia naruszenia godności osobistej nauczyciela lub innego pracownika szkoły

opublikowane: 16 lut 2020, 04:02 przez Jarosław Lipiński   [ zaktualizowane 16 lut 2020, 04:03 ]

 1. Za naruszenie godności osobistej nauczyciela lub pracownika niepedagogicznego szkoły uznajemy:

 • lekceważące i obraźliwe zachowanie wobec ww. wyrażone w słowach lub gestach;

 • prowokacje pod adresem ww. wyrażone w  słowach lub gestach;

 • nagrywanie lub fotografowanie ww. pracowników szkoły bez ich wiedzy i zgody;

 • naruszanie ich prywatności i własności prywatnej;

 • użycie wobec nich przemocy fizycznej i psychicznej;

 • pomówienia i oszczerstwa wobec ww. pracowników;

 • naruszenie ich nietykalności osobistej.

2. Wobec powyższych zachowań podejmowane są następujące działania:

 • nauczyciel lub inny pracownik szkoły powiadamia wychowawcę klasy (w przypadku jego nieobecności powiadamia pedagoga/psychologa lub dyrektora szkoły);

 • wychowawca klasy niezwłocznie powiadamia rodziców/prawnych opiekunów o zaistniałej sytuacji, wzywa ich do szkoły, sporządza notatkę z rozmowy, pod którą podpisują się rodzice/prawni opiekunowie;

 • wychowawca klasy udziela uczniowi nagany za naruszenie postanowień statutu;

 • jeżeli uczeń został objęty dozorem kuratora, ten zostaje powiadomiony o zajściu przez pedagoga/psychologa;

 • w przypadku powtórzenia się nagannych zachowań wychowawca wzywa rodziców/prawnych opiekunów, sporządza notatkę z odbytej rozmowy oraz informuje dyrektora szkoły;

 • dyrektor szkoły udziela uczniowi nagany;

 • wychowawca obniża uczniowi ocenę z zachowania co najmniej o jeden stopień;

 • rodzice/prawni opiekunowie i uczeń podpisują ze szkołą kontrakt indywidualny, zawierający dalsze zasady współpracy stron;

 • w przypadku niedotrzymania postanowień kontraktu szkoła kieruje pismo do sądu rodzinnego z prośbą o rozeznanie sytuacji rodzinnej ucznia,

 • w przypadku stwierdzenia naruszenia prawa, tj. znieważenia nauczyciela, który podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych korzysta z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych, dyrektor szkoły jest obowiązany z urzędu występować w obronie nauczyciela, gdy ustalone dla nauczyciela uprawnienia zostaną naruszone.


Procedura kontaktów z rodzicami informator dla rodziców

opublikowane: 12 lut 2020, 10:25 przez Jarosław Lipiński   [ zaktualizowane 12 lut 2020, 10:26 ]

 1. Spotkania z rodzicami odbywają się w określonych terminach lub po wcześniejszym umówieniu wyłącznie na terenie szkoły. 

 2. Raz w tygodniu każdy nauczyciel o ustalonej godzinie jest do dyspozycji rodziców (o przybyciu na spotkanie rodzice informują sekretariat przynajmniej z jednodniowym wyprzedzeniem).

 3. Nauczyciel w trakcie lekcji i dyżurów międzylekcyjnych nie przyjmuje rodziców.

 4. Rodzic jest zobowiązany do regularnego kontaktowania się z wychowawcą klasy oraz - w miarę potrzeb - z nauczycielami poszczególnych przedmiotów (zebrania, drzwi otwarte, dyżury).

 5. Nieobecność ucznia rodzice usprawiedliwiają w UONET+ w ciągu tygodnia.

 6. Nieobecność ucznia rodzice zgłaszają telefonicznie w sekretariacie lub drogą elektroniczną wychowawcy w pierwszym dniu nieobecności dziecka.

 7. Wychowawca w drugim dniu niezgłoszonej nieobecności ucznia w szkole informuje telefonicznie o tym fakcie rodziców.

 8. Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące funkcjonowania szkoły rodzice kierują kolejno do: wychowawcy klasy, dyrektora, organu nadzorującego szkołę.

 9. Rodzice i nauczyciele w trosce o poziom kontaktów i współpracy przestrzegają zasad przyjętej procedury.


Kontrakt z rodzicami

 • Jesteśmy dla siebie życzliwi.

 • Wspieramy się w swoich działaniach dydaktycznych i wychowawczych dla dobra dziecka.

 • Wspólnie poszukujemy sposobów rozwiązania problemów i konfliktów.

 • Jesteśmy otwarci na uwagi, sugestie, spostrzeżenia innych.


Procedura postępowania wobec osób wchodzących do budynku A i budynku B

opublikowane: 12 lut 2020, 10:15 przez Jarosław Lipiński   [ zaktualizowane 12 lut 2020, 10:27 ]

Załącznik nr 1

 do zarządzenia nr 5/2019

Dyrektora SzkołyProcedura postępowania wobec osób wchodzących do budynku A i budynku B Szkoły Podstawowej nr 1
w Świnoujściu  1. Każdy, kto nie jest aktualnie uczniem szkoły bądź pracownikiem szkoły, a wchodzi do budynku szkoły, jest osobą obcą (“gościem”).

 2. Osoba taka jest zobowiązana do wchodzenia do szkoły głównym wejściem i udania się do sekretariatu, w którymi informuje pracownika sekretariatu o celu wejścia do budynku szkoły.

 3. Pracownik sekretariatu powiadamia pracownika szkoły o przyjściu do niego “gościa”, ten oczekuje w sekretariacie na pracownika szkoły. Pracownik szkoły przychodzi do sekretariatu po “gościa” i odprowadza go po wizycie do drzwi szkoły. Pracownik sekretariatu ma obowiązek wpisania wizyty do “Księgi wejść” znajdującej się w sekretariacie szkoły, podając imię i nazwisko “gościa”, godzinę wejścia do szkoły oraz cel, godzinę wyjścia.

 4. Każda osoba w szkole w charakterze gościa jest zobowiązana nosić identyfikator z napisem “Gość”.

 5.  Rodzice dzieci przedszkolnych zaprowadzają i odbierają dziecko z właściwej sali, pozostawiają je pod opieką nauczyciela i niezwłocznie opuszczają budynek szkoły. 

 6. Rodzic lub opiekun zgłaszający się po dziecko, powinien oczekiwać na zakończenie zajęć przed wejściem do szkoły.

 7. Osoba wchodząca na teren szkoły nie może zakłócać toku pracy szkoły.

 8. W czasie zajęć lekcyjnych rodzice nie mogą wchodzić do budynku szkoły.

 9. Nauczyciele spotykają się z rodzicami tylko na swoich dyżurach po godzinie 14:25. 

 10. Rodzice nie mogą zaglądać do sal lekcyjnych podczas prowadzenia zajęć, wywoływać nauczycieli w celu przeprowadzenia z nimi rozmowy, wchodzić do szatni uczniowskich czy stołówki szkolnej.

 11. W przypadku, gdy osoba obca wzbudza poczucie zagrożenia lub stwarza realne zagrożenie dla osób przebywających w szkole, należy podjąć próbę wyprowadzenia jej z terenu szkoły. Przy odmowie wyjścia pracownik pełniący dyżur przy wejściu do szkoły zawiadamia natychmiast Dyrektora Szkoły. Dyrektor w przypadku odmowy dobrowolnego opuszczenia szkoły może wezwać Policję.

 12. Rodzic/opiekun prawny może wejść do budynku szkoły w celu odebrania dziecka ze świetlicy, dokonania wpłaty za obiady dla dziecka lub przyprowadzenia/odebrania dziecka-ucznia klasy I w pierwszych 3 tygodniach roku szkolnego.

 13. Obiad rodzicom/opiekunom wydawany jest w godzinach 12:50-13:15 lub 13:50-14:15.

 14. Rodzice uczniów niepełnosprawnych mogą przebywać w szkole w czasie lekcji przy sali lekcyjnej, w której dziecko jest obecne na zajęciach.

 15. Za prowadzenie “Księgi wejść i wyjść” odpowiada pracownik sekretariatu.

1-4 of 4