Procedura kontaktów z rodzicami informator dla rodziców

opublikowane: 12 lut 2020, 10:25 przez Jarosław Lipiński   [ zaktualizowane 12 lut 2020, 10:26 ]
 1. Spotkania z rodzicami odbywają się w określonych terminach lub po wcześniejszym umówieniu wyłącznie na terenie szkoły. 

 2. Raz w tygodniu każdy nauczyciel o ustalonej godzinie jest do dyspozycji rodziców (o przybyciu na spotkanie rodzice informują sekretariat przynajmniej z jednodniowym wyprzedzeniem).

 3. Nauczyciel w trakcie lekcji i dyżurów międzylekcyjnych nie przyjmuje rodziców.

 4. Rodzic jest zobowiązany do regularnego kontaktowania się z wychowawcą klasy oraz - w miarę potrzeb - z nauczycielami poszczególnych przedmiotów (zebrania, drzwi otwarte, dyżury).

 5. Nieobecność ucznia rodzice usprawiedliwiają w UONET+ w ciągu tygodnia.

 6. Nieobecność ucznia rodzice zgłaszają telefonicznie w sekretariacie lub drogą elektroniczną wychowawcy w pierwszym dniu nieobecności dziecka.

 7. Wychowawca w drugim dniu niezgłoszonej nieobecności ucznia w szkole informuje telefonicznie o tym fakcie rodziców.

 8. Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące funkcjonowania szkoły rodzice kierują kolejno do: wychowawcy klasy, dyrektora, organu nadzorującego szkołę.

 9. Rodzice i nauczyciele w trosce o poziom kontaktów i współpracy przestrzegają zasad przyjętej procedury.


Kontrakt z rodzicami

 • Jesteśmy dla siebie życzliwi.

 • Wspieramy się w swoich działaniach dydaktycznych i wychowawczych dla dobra dziecka.

 • Wspólnie poszukujemy sposobów rozwiązania problemów i konfliktów.

 • Jesteśmy otwarci na uwagi, sugestie, spostrzeżenia innych.